Integration och entreprenörskap

Europeiska socialfonden ESF Svenska kulturfonden


Period: 1.9.2017 - 20.1.2022

Innehåll: Projektet “Integration och entreprenörskap” höjer invandrares kompetens att
utnyttja sysselsättningspotentialen inom egenföretagande. Projektets primära
målgrupp är invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning inom
den fria bildningen. Att inom projektet erbjuda denna målgrupp ett
integrationskoncept med fokus på entreprenörskap bidrar till statens
integrationsfrämjande program vars delmål är att identifiera invandrares
företagspotential. En annan viktig målgrupp i projektet är lärare och andra
involverade i den fria bildningens integrationsutbildning.

Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material
kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning.
Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och
system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring
verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamhet,
samt överkomma språkliga hinder och brister.

Projektet arbetar med tre parallella utvecklingsprocesser: att utveckla en
integrationsutbildning i form av läroplansarbete med fokus på entreprenörskap,
utveckla moduler för inre och yttre entreprenörskap samt utveckla digitala
resurser kring regler och finansieringssystem för entreprenörskap.

Fokus: integration av invandrare och nyanlända

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), Svenska kulturfonden

Projektägare: Bildningsalliansen rf

Projektledare: Malin Winberg

Samarbetspartners: Bildningsalliansen rf, Centria-ammattikorkeakoulu, Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf