Infra-Botnia

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 21.1.2021 - 21.1.2021

Innehåll: Projektets allmänna och övergripande målsättning är att understöda
Kvarkenområdets bygg/infraföretag i deras verksamhet, väsentligen genom att
förbättra deras förmåga att verka och samverka internationellt.

Projektets verksamhet omfattar väsentligen kunskapshöjande insatser,
nätverksbyggande och samverkan. Bland de förstnämnda ingår bl.a. teman som
landspecifika marknadsprofiler för infrasektorn, kontraktsteknik och
riskhantering i de nordiska länderna, intressentanalys och kodifiering av tyst
kunskap, internationaliseringsstrategier för SM-företag, digitalisering,
systemkartläggning och behovsanalys rörande digitala infrastrukturer,
konceptgenerering genom digital innovation, samt tekniska utmaningar och
innovationer. Sammantaget uppstår då en struktur som hjälper mindre företag att
nå ut på internationella marknader genom rådgivning och kunskapsuppbyggnad.

Partners i projektet:
Yrkeshögskolan Novia och Umeå Universitet

Projektets hemsida:
http://www.infra-botnia.eu/

Kontaktperson:
Petra Ylitalo
https://www.novia.fi/kontakta/personal/840

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, VASEK, Infra ry

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Petra Ylitalo

Samarbetspartners: Umeå universitet