Havsmanualen II

Svenska kulturfonden


Period: 1.9.2017 - 19.4.2018

Innehåll: Belastningen av näringsämnen från kustens landområden till havet är för
tillfället Östersjöns största problem. Trots EUs marina direktiv känner man
dåligt till kustområdenas ekologiska tillstånd. Orsaken är närmast avsaknaden
av lämpliga forskningsmetoder. Målsättningen för detta projekt är att utveckla
ett kostnadseffektivt och pålitligt verktyg för att kunna utvärdera
kustvattnens tillstånd på ett täckande och snabbt tillvägagångssätt.
Utgångspunkten i projektet är att ta i beaktande det praktiska
miljöskyddsarbetets behov och krav. I förverkligandet av den praktiska biten
tillämpas det mest aktuella kunnandet inom grundforskning av kustekologi.

Verktyget som är beskrivet ovan består av bestämning av bioindikatoregenskaper
hos olika vattenväxtsamhällen. Mängden makroskopiska växt- och algsamhällen
varierar i hög grad beroende på hur miljöns egenskaper fluktuerar samt beroende
på miljöns tillstånd. I projektet hanterar man de variabler som beskriver
miljöns tillstånd och vattenväxtsamhällena, samt potentiell samverkan mellan
dem. Vidare beaktar man den naturliga bakgrundsvariationen. I och med detta kan
man få ut konkret kunskap gällande olika vattenväxtsamhällen och vad de kan
berätta om miljöns tillstånd, samt med vilken tillförlitlighet resultaten kan
tolkas. Projektet är nationellt och verkar vid Campus Raseborg

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska Kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Matias Scheinin


Hemsida