GERDA-kodning

Period: 31.1.2017 - 23.2.2018

Innehåll: I Österbotten, Södra Österbotten samt i Västerbotten kartläggs som bäst de
äldres hälsa och levnadsvillkor. Information samlas in för det så kallade
GERDA-projektet, som har pågått i Kvarkenregionen sedan i början på 2000-talet.
I november har över 8500 äldre personer i Österbotten och Södra Österbotten
fått ett frågeformulär där vi kartlägger teman såsom hälsa, intressen,
närståendevård, umgänge, ekonomi, politiskt och socialt deltagande. Det är
tredje gången som frågeformuläret skickas ut i Kvarkenregionen och i år deltar
Seinäjoki i Södra Österbotten för första gången. Intresset för att delta har
varit stort. Senaste omgång (2010) besvarade tvåtredjedelar formuläret. I detta
projekt kodas enkäterna i SPSS.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa

Finansiärer: Svensk Österbottniska Samfundet

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: Åbo Akademi