Gas CoE, Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen

Osterbottens forbund


Period: 23.1.2017 - 31.12.2019

Innehåll: Projektets (Gas CoE) övergripande mål är att förstärka regionens gasrelaterade
utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt
inom områden som stöder industrins verksamhet, för att verksamheten i regionen
skall förstärkas till ett kompetenskluster.

Projektet har tre identifierade insatsområden med följande konkreta åtgärder:

WP 1: Nulägesanalys, vägkartor för ökad hållbar, lokal gasinfrastruktur
Åtgärd 1: Utarbeta organisationsspecifika och gemensamma vägkartor för
aktivitets- och kunskapsutveckling som på sikt leder till en eftersträvad
förstärkning av gasklustret (Competence roadmap).
Åtgärd 2: Utarbeta en vision om en hållbar, lokal gasinfrastruktur.
Kartläggning av FoU-behov och framtida demomiljöer (Infrastruktur)
Åtgärd 3: Stegvis mot en hållbar gasekonomi (Gas Value Chain)

WP 2: Förstärkning av forskningsinfrastruktur och demomiljöer
Åtgärd 1: Avancerad kraftverksmotorteknologi för framtida energisystem i VEBIC
(experimentell gasforskning samt demoverksamhet)
Åtgärd 2: Gasteknologi- och energisystemutveckling i Technobothnia.
Demonstrationer och experimentell verksamhet på laboratorienivå som tjänar
undervisnings- och testverksamhet.
Åtgärd 3: Living Lab Sites. En effektivare integrering av den lokala
gasinfrastrukturen i forskning och utvecklingsverksamhet.

WP 3: Gemensam forskningsagenda och nya aktiviteter
Åtgärd 1: Sammanställande av regional forsknings- och utvecklingsagenda
Åtgärd 2: Ansvarsfördelning och prioritering
Åtgärd 3: Projektförslag och –ansökningar, speciellt med fokus på nationella
och internationella finansieringskällor.

Projektet Gas CoE fungerar som ett kärninitiativ och en drivkraft för att
befrämja framtida FoU-verksamhet och kompetensutveckling inom regionen. Vid
avslutat projekt finns organisationsspecifika och gemensamma vägkartor för
aktivitets- och kunskapsutveckling, en infrabetonad kartläggning av FoU-behov
och demomiljöer samt en gemensam forskningsagenda. En vetenskaplig analys om
vad en hållbar, lokal gasinfrastruktur är utförd och den kan fungera som ett
riktgivande instrument då olika komponenter för den hållbara gasinfrastrukturen
väljs, utvecklas, demonstreras och implementeras. Beredskapen att utföra
FoUI-verksamhet har höjts betydligt via välplanerad FoU-utrustning och
nyrekryterade forskarstuderande och –forskare som fokuserar sitt arbete på
gasteknologiutveckling och –vetenskap. Regionens högskolor erbjuder,
tillsammans med industrin, nya utbildningskoncept relaterade till gasbranschen
som säkrar företagens kompetensförsörjning .

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Österbottens förbund, VASEK

Projektägare: Åbo Akademi

Projektledare: John Dahlbacka

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Universitet