Forskning om storskarvens rörelser och effekter på fiskerifångster i Finska viken

Svenska kulturfonden


Period: 1.5.2019 - 19.12.2023

Innehåll: I detta vetenskapliga forskningsprojekt studerar vi storskarvens förflyttningar
och prefererade fiskevatten, samt använder denna information för att uppskatta
skarvens lokala effekt på fiskfångster i Finska viken. Projektet strävar efter
satt producera ny kunskap, som stöder beslutsfattning och således
fiskerinäringen. Projektet utförs vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

Vi fäster GPS-sändare vid häckande storskarvar för att få mera information om
deras jaktbeteende i Finska viken, t.ex. mönster i fiskeaktivitet, mönster i
distansen mellan fiskeplatser och hemkolonin, samt prefererade fiskevatten. Vi
strävar efter att konstruera en statistik modell, med vilken vi kan för ett
givet ställe prediktera: i) hur bra fiskeställe det är för storskarv, ii) hur
stort predationstryck skarven orsakar, då vi har information om
skarvkoloniernas storlek och plats. På basis av modellen kan vi således bilda
en karta över skarvens väntade predationstryck på fisk.

Vi planerar att vidare relatera information om skarvens antagna predationstryck
till tidsmässiga förändringar (trender) i yrkesfiskarnas fångster av abborre
och gös, kontrollerat för fiskarnas arbetsinsats. Det antagna predationstrycket
kan i enklaste fall räknas som en funktion av distanser till kolonier av olika
storlek, men vi hoppas att kunna uppnå betydligt noggrannare information om
skarvarnas val av fiskevatten med hjälp av GPS-sändarna.

Finansieringen från Svenska kulturfonden kompletterar tidigare beviljad
finansiering från Europeiska unionen och nationella källor. Med Svenska
kulturfondens finansiering inskaffar vi sex GPS-sändare (av totalt 14) och
anställer en projektforskare i 1,5 månads tid (av totalt 7 månader).

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Andreas Lindén