FöreningsKICK Kvarken -en förplanering

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 1.3.2018 - 31.12.2018

Innehåll: Projektets syfte är att planera ett transnationellt LEADER-projekt mellan
Västerbotten och Österbotten som tillsammans med
föreningslivet skall utveckla moderna organisationsmodeller för tredje sektorn.
Projektet skall hitta lämpliga samarbetspartners
att samarbeta med i Västerbotten, utbyta erfarenheter kring utveckling av
tredje sektorn samt förankra det gemensamma
transnationella LEADER-projektet i regionernas föreningsliv.

Målgrupp i projektet är potentiella partners och organisationer som arbetar med
utveckling av tredje sektorn.

Två projektplaneringsbesök kommer att äga rum. Det första i Skellefteå, där
projektpersonalen besöker potentiella
projektpartners samt övriga nyckelaktörer inom utveckling av tredje sektorn. I
juni bjuds en delegation från Skellefteå till en
projektplaneringsworkshop i Jakobstad. Under projekttiden kommer även kontakt
till föreningslivet i Österbotten och Västerbotten
att etableras. Då projektet avslutas har en tät kontakt kring utveckling av
tredje sektorn i Österbotten och Västerbotten etablerats.

Fokus: föreningar

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu