FöreningsKICK

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 1.3.2016 - 31.7.2018

Innehåll: Projektet FöreningsKICK vill stöda föreningars systematiska och strategiska
utveckling. Syftet är att utveckla medborgaraktivitet på gräsrotsnivå och
stärka frivilligt arbete. Projektet stimulerar föreningarnas tillväxt och
utveckling. Projektets primära målgrupp är den tredje sektorn i svenska
Österbotten, Finland.

Under projekttiden (2016-2018) får deltagande föreningar hjälp med att
tydliggöra sin strategi och verksamhetsplan samt interna och externa
kommunikationsverktyg. Projektet är uppbyggt i formen av ett utvecklingsprogram
med fokus på faciliterande och deltagande metoder. Föreningarna uppmanas att
aktivt reflektera över sin egen verksamhet, vilka utvecklingsbehov som finns
och på vilket sätt man önskar ta verksamheten ett steg vidare.

Projektet resulterar konkret i en testad och dokumenterad modell för
verksamhetsutveckling i form av en verktygsduk. Verktygsduken är utformad som
en inkluderande och demokratisk metod där fokus ligger på föreningens strategi,
verksamhetsplan samt intern och extern kommunikation. Verktygsduken
distribueras till alla organisationer som är intresserade av att utveckla sin
verksamhet.

Fokus: Föreningar

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Aktion Österbotten, Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Svenska kulturfonden

Projektägare: Centria-ammattikorkeakoulu

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu


Hemsida