Fiskeboost

Aktion Osterbotten Europeiska havs och fiskerifonden


Period: 20.8.2020 - 3.2.2023

Innehåll: Närmat har redan i många år varit en global trend som även har blivit allt
starkare i Finland. Orsakerna till att man vill köpa
närmat är bland annat att man vill stöda närområdets producenter, man vill ha
färska produkter, man litar på kvaliteten och
renheten och gillar att transporterna är korta. Direktförsäljning och förädling
av fisk är ett sätt att förbättra lönsamheten inom
näringen.

Alla fiskare har dock inte resurser eller kunskap att själva ägna sig åt
direktförsäljning och förädling, utan de säljer istället
fångsten till regionala förädlare såsom fiskdiskar, fiskrökerier,
fiskrestauranger och andra fiskeförädlingsproducenter.
En utmaning för försäljningspunkterna för lokalproducerad fisk och
fiskeförädlingsproducenterna är dock att profilera sig och nå
slutkonsumenten. På samma gång som intresset för närmat ökar hos konsumenten
minskar alltså såväl konsumtionen av fisk
som antalet yrkesfiskare. En förklaring till detta kan vara att
närmatskonsumenten inte har tillräcklig kunskap om den lokala
fiskenäringen, den lokala fisken som råvara och var man som konsument hittar
lokal fisk.

Projektets mål är därför att regionala förädlare att profilera sig som
närmatsproducenter gentemot konsumenterna. Detta görs
genom att erbjuda en individuell affärsutvecklingsprocess, en Fiskeboost, genom
Lean Startup och Service design-metoder.

Genom den faciliterade processen – Fiskeboosten – får fiskeföretagen:
- Hjälp med att strukturera upp affärsverksamheten och se på den som helhet.
- Göra en kundcentrerad analys med utgångspunkt i kundens behov.
- Vidareutveckla affärsidéer och produkter.
- Utöka sitt nätverk av samarbetspartners.
- Hitta nya kundgrupper.
- Fördjupa relationerna med redan existerande kundgrupper.
- På sikt också ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, Aktion Österbotten, Novia Finances Ltd

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Maria Smeds Engström