Expert Caregiver Fas 1 - (EU-LEADER)

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 21.2.2018 - 8.1.2020

Innehåll: Internationell förstudie: Fortbildning i Expert Caregiver-programmet och
utbildningsutveckling i Österbotten.
I projektet bekantar sig parterna med det katalanska Expert
Caregiver-programmet. Projektet är ett kompetenshöjande projekt med
allmännyttigt innehåll som är öppet för alla, som har ett intresse för
närståendevård. Intressenterna kan vara nuvarande, tidigare och framtida
närståendevårdare, samt aktörer i tredje sektorn eller kommuner som arbetar med
närståendevård i regionen.

Närståendevård innebär att en anhörig, vårdar en äldre, funktionshindrad eller
sjuk person som inte klarar sig utan hjälp. I närståendevård är vårdbördan ofta
tung och tidigare forskning visar att det finns ett behov av skräddarsydda
lösningar för att effektivt kunna stödja närståendevårdare i deras arbete.
Intervjuer med närståendevårdare i regionen visar att de kan uppleva till
exempel stress, oro och brist på information. Det finns således ett behov av
att vidareutveckla stödtjänsterna för närståendevårdare i form av en regionalt
anpassad verksamhet. Referensstöd, stresshantering och information är exempel
på stödtjänster som kan underlätta närståendevårdarens vardag. Dessa kombineras
i det katalanska erfarenhetsexpertisprogrammet där före detta
närståendevårdares resurser och tysta kunskap tas tillvara. I projektet ingår
skapande av en lokal referensgrupp bestående av aktörer i tredje sektorn,
kommuner och före detta närståendevårdare, ett studiebesök till Katalonien och
ett seminarie med gästföreläsare från Katalonien arrangeras.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Svenska kulturfonden

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: Åbo Akademi