Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare - (EU-LEADER)

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 9.5.2018 - 24.1.2022

Innehåll: Den finländska regeringens målsättning är att utöka närståendevården.
Närståendevård innebär att en anhörig, antingen med eller utan officiellt
vårdavtal med kommunen, vårdar en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som
inte klarar sig utan hjälp. I närståendevård är vårdbördan ofta tung och
tidigare forskning visar att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar för
att effektivt kunna stödja närståendevårdare i deras arbete. Att vara
närståendevårdare kan innebära att man upplever stress, oro, social isolering
och brist på information om t.ex. rättigheter, tillgängliga stödtjänster och
sjukdomsförlopp. Det finns således ett behov av att vidareutveckla
stödtjänsterna för närståendevårdare i form av en regionalt anpassad
verksamhet. Eftersom utmaningarna inom närståendevård är liknande i många
länder är det ändamålsenligt att lära sig av varandra och ta del av goda
lösningar.

Projektets mål är att utveckla Expert Caregiver-programmet för svenskspråkiga
Österbotten i samråd med en regional referensgrupp bestående av aktörer i
tredje sektorn, kommuner och före detta närståendevårdare, att ordna en
pilotutbildning för före detta närståendevårdare i Österbotten och att
pilottesta programmet i existerande verksamhet för närståendevårdare.

Publikation: Åkerman S, Nyqvist F, Coll-Planas L, Wentjärvi A. The Expert
Caregiver Intervention Targeting Former Caregivers in Finland: A Co-Design and
Feasibility Study Using Mixed Methods. International Journal of Environmental
Research and Public Health. 2021; 18(19):10133.
https://doi.org/10.3390/ijerph181910133

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader, Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Aktia

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Folkhälsan