EduPal- Palliatiivinen hoitotyö ja lääketieteellinen koulutus - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 18.4.2018 - 24.1.2022

Innehåll: Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta
kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja
moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja
lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Väestön ikääntyminen ja
pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta.
Tällä hetkellä palliatiivinen hoito ei vielä integroidu
kaikille terveydenhuollon tasoille, eikä palliatiivisen hoidon koulutus sisälly
tarpeellisessa määrin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen.
Palliatiivisen hoidon järjestämisessä ja hoidon saatavuudessa on Suomessa
alueellista vaihtelua, joka osaltaan liittyy osaamisvajeeseen.
Hankkeen tavoitteet ovat: 1) Selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen
opetuksen nykytila Suomessa ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin; 2)
Laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa (lääkärit,
sairaanhoitajat, lähihoitajat) palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen
osaamisen kuvaus perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C); 3) Laatia
valtakunnallinen suositus palliatiivisen hoitotyön ja
lääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja yliopistojen
lääketieteen koulutukseen varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon
perusosaamisen; 4) Luoda valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset tutkintoon
johtavasta erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen hoitotyöhön ja
lääketieteeseen varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon
erityisosaamisen. Lisäksi hankkeessa kehitetään
palliatiivisen hoitotyön osalta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja
yliopiston hoitotieteen opintojen välistä yhteistyötä, palliatiiviseen hoidon
koulutukseen liittyvää TKI-toimintaa, innovatiivisia opetusmenetelmiä ja uusia
oppimisympäristöjä sekä muodostetaan valtakunnallinen monitieteinen
palliatiivisen hoidon koulutuksen asiantuntijaverkosto.
Tämä hanke hyödyttää laajasti hoitotyön ja lääketieteen koulutusaloja, koska
hankkeessa on mukana suurin osa sairaanhoitajakoulutusta tarjoavista
ammattikorkeakouluista (15/21) ja kaikki lääkärikoulutusta järjestävät
yliopistot (5/5).

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet

Projektledare: Lisen Kullas-Nyman

Samarbetspartners: Kajaanin AMK, Laurea AMK, Jyväskylän AMK, Karelia AMK, Centria ammattikorkeakoulu, Metropolia, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia Amk, Oulun AMK, Lapin ammattikorkeakoulu, Diakonia, Vaasa AMK, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tampereen Yliopisto, Helsingin Yliopisto, Oulun Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Turun Yliopisto