Den virtuella lärmiljön – möjligheter och utmaningar - (HSS)

Period: 17.5.2018 - 8.1.2020

Innehåll: Utforska under vilka förutsättningar det virtuella rummet är en god lärmiljö.
En optimal lärmiljö är tillfredsställande för både lärare och studerande.
Forskningen består av två fokusområden och fyra delstudier.
1. De två delstudierna som fokuserar på läraren, beskriver hur undervisning i
en virtuell lärmiljö påverkar vårdlärarens arbetstillfredsställelse, arbetstid
och utveckling av ämnesområdet samt hur vårdläraren införlivar den praktiska
undervisningen i en virtuell lärmiljö.
2. Delstudierna som fokuserar på studerande tar avstamp i den kraftiga
missnöjesyttringen bland vårdstuderande över förlorade närstudielektioner och
upplevelse av att inte vara säkra på att de lär sig rätt metoder och tar till
sig rätt kunskap (Sjuksköterskeförbundet 2017). Delstudierna, som fokuserar på
studerande, beskriver de studerandes förväntningar på sina studier, deras
studieteknik och läsförståelse samt förväntningar på studiematerial. En av
delstudierna redogör för hur etik-on-line har uppfattats av de studerande och
vilken betydelse de återkommande träffarna med läraren har för befästande av
kunskap. Delstudien görs i samarbete med Åbo Akademi och Vasa Centralsjukhus.

Specialkunnande: Hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Maj-Helen Nyback