Den på Åland lekande siken - — lekplatser och ursprung

Alands landskapsregering Europeiska havs och fiskerifonden


Period: 11.4.2018 - 15.9.2020

Innehåll: Projektets syfte är att beskriva den åländska sikens lekplatser och klargöra
dess ursprung. Detta är nödvändigt för att förstå den åländska sikstammens
tillstånd och betydelse för ett fortsatt hållbart fiske av sik på Åland. Vi
kartlägger kända lekplatser och beskriver sik fångad på större lekplatser under
lek i avseende å gälräfstandantal och storlek. Vidare uppskattar vi andelen av
grupper med specifikt gälräfstandantal i sikfångster utanför lektid. Det 16
månader långa projektet placeras vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och utförs
under 2018–2019. Våra forskningsresultat kan tillämpas för att vägleda framtida
fiskeripolitiska beslut angående sik på Åland.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, Ålands landskapsregering

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Andreas Lindén