Datadriven B2B - Affärsutveckling bland Österbottniska företag

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.8.2016 - 6.9.2018

Innehåll: Vårt mål är att utarbeta, testa samt kritiskt utvärdera användbara modeller och
praxis, vilka kan fungera som ett stöd för ett bättre beslutsfattande inom
industrin. Målet är att förse industrin med verktyg som behövs för att bättre
utnyttja den stora mängd data som många företag redan idag samlat och
fortsättningsvis samlar på sig. Projektet är ett led i ett fortgående arbete
att understöda regionens industri vid ingången till den digitala eran.

Projektets första åtgärd omfattar en nulägesanalys som innefattar insamling,
identifikation och kategorisering av företagsdata, främst ekonomiska nyckeltal.
Denna åtgärd följs av analys av data för att identifiera sambanden mellan
företagsdata och lönsamhet hos en affär. Dessa samband utgör grunden för
modellbygge, test och utvärdering. Modellen testas därefter på ett flertal,
verkliga affärssituationer för utvärdering av utfall, d.v.s hur kan modellen
stöda ett bättre beslutsfattande inom industrin. Modellen blir sedan det
egentliga verktyget som skall användas vid marknadsanalys, säljledning,
säljarbete och samverkan med kunder.

Det konkreta resultatet av projektet består i en validerad matematisk modell,
vilken kan användas vid marknadsbedömning, offertgivning, prissättning och
försäljning, samt i resultatuppföljningssyfte. För att införa detta nya
kvantitativa element i företagens beslutsfattande, kommer även framtagande av
en ”best practice” vid implementering av resultaten att vara en viktig del av
projektets slutresultat.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund, Wärtsilä i Finland Oy

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: John Dahlbacka

Samarbetspartners: Wärtsilä