Botnia Näring i Kretslopp

Interreg Botnia Atlantica


Period: 5.8.2019 - 23.10.2023

Innehåll: Ett strategiskt biogaskluster för att främja biogasproduktion i
Botnia-Atlantica regionen

Biogasanläggningar genererar stora mängder rötrest som innehåller värdefulla
växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium. Med ny teknik
skulle rötrest från avfallsbaserade biogasanläggningar kunna återföras in i en
cirkulär ekonomi. För att det ska vara möjligt behöver utvecklingen
ta ytterligare steg framåt, vilket Botnia Näring i Kretslopp vill främja.

Genom att utveckla effektivare hanteringsmetoder samt testa innovativa
lösningar kan rötrest från biogasproduktion förädlas till en kommersiell
gödselprodukt. Därtill kommer projektet verka för att öka acceptansen för
förädlad och kvalitetssäkrad rötrest som gödselmedel och genom att utnyttja
växtnäringen i rötresten minskar behovet av importerad mineralgödsel t.ex. inom
jordbruket.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica

Projektägare: Ab Stormossen Oy

Projektledare: Nina Åkerback


Hemsida