Bothnia Business Heritage - -förstudie

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 11.1.2022 - 11.11.2022

Innehåll: Projektets mål är att höja de maritima och industriella kulturarvens relevans
runt den Bottniska viken och öka
deras synlighet.
Det här gör vi genom att:
-generera ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbar utveckling av
områdets maritima och
industriella kulturarv genom samarbete och utvecklade metoder
-skapa nya samarbetsformer mellan maritima och industriella kulturarv och
dagens näringsliv
-motivera maritima och industriella kulturarv som en synligare del av orters
varumärke
I förstudieprojektet är strävan att etablera ett gränsöverskridande nätverk
mellan aktörer involverade i
maritima och industriella kulturarv runt den bottniska viken samt att utreda
möjligheterna för ett gemensamt
utvecklingsprojekt för dessa kulturarv.

Specialkunnande: Konst

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu, Skellefteå museum, Västernorrlands museum.