Bonus STORMWINDS - Strategic and Operational Risk Management for Wintertime Maritime Transportation System

Bonus Finlands Akademi


Period: 1.4.2015 - 6.9.2018

Innehåll: Sjötransporter är av avgörande betydelse för länderna kring Östersjön. Under
vintern är fartygsnavigeringen utmanande på grund av havsisen och
navigationsolyckor inträffar ganska ofta. Det finns en risk för allvarliga
olyckor som skadar den marina miljön. Stormwinds Projektet syftar till att
bidra med vetenskapsbaserade analyser och praktiskt orienterad
verktygsutveckling för att förbättra sjösäkerheten och olycksinsatserna under
vintern i norra Östersjön. Stormwinds är ett BONUS – (Science for a better
future of the Baltic Sea region) - projekt som finansieras till lika delar med
såväl nationella som europeiska medel. Forskare och praktiker från fyra
europeiska länder och nio olika partnerinstitutioner är involverade.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Bonus, Finlands Akademi

Projektägare: Aalto yliopisto

Projektledare: Johanna Salokannel

Samarbetspartners: Aalto yliopisto, Lantmäteriverket, Meteorologiska Institutet, Finlands miljöcentral, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Tallinn University of Technology, University of Tartu, Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Sciences


Hemsida