Bivråk II

Period: 1.6.2015 - 3.1.2020

Innehåll: I projektet uppföljs bivråkar (Pernis apivorus) med hjälp av satellitsändare
under hela deras livsccykel. Med hjälp av den infomration de förmedlar
undersöks speciellt artens migration och habitatval - både på häckningsområdet
i Europa och på övervintringsområdet i Afrika. Arbetet inkluderar även analys
av artens demografi. Arbetet sker i samband med forskare vid University of
Amsterdam i Nederländerna, vid University of the Witwatersrand i Sydafrika, vid
Max Planck Institute of Ornithology i Tyskland samt vid Helsingfors
universitet.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Patrik Byholm