Bioekonomi i Västnyland II

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 14.8.2017 - 10.3.2020

Innehåll: Projektet har två huvudmålsättningar:
1. Planera och verkställa konkreta utvecklingsaktiviteter och stöd för
bioekonomiföretag i Västnyland som skapar nya arbetsplatser och bidrar till
hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd i regionen.
2. Skapa en grund och sammanställa en bioekonomisk strategi för Västnyland i
samråd med regionens företag och andra aktörer för att bidra till att
utvecklingen av bioekonomin i regionen sker systematiskt och ändamålsenligt.

Arbetet i projektet genomförs huvudsakligen i temagrupper bestående av experter
och förtagare och kommer med konkreta förslag till utvecklingsinsatser som
bygger på företagens behov. Temagrupperna är följande:

• Bioenergi (skogsbaserad bioenergi, biogas etc.)
• Naturturism (naturturism, jaktturism, hälsa etc.)
• Förädling av trädgårds-/jordbruksprodukter
• Skog (Förädling av virke, träbaserade produkter, byggprodukter, t.ex. CLT)
• Vatten och vattenvård

Regional tankesmedja
Projektet ordnar en sammanfattande tankesmedja för hela regionen där
företagarna och andra aktörer får ta del av de temagruppernas arbete och
resultat med målet att sammanställa strategiska linjedragningar som grund för
en regional bioekonomi strategi för Västnyland.

Strategiprocess
Temagruppernas arbete utgör ett grundunderlag för det strategiska arbetet i
projektet. Den regionala tankesmedjan bidrar med strategiska riktlinjer och
projektet sammanställer en bioekonomisk strategi för regionen i samråd med
företagarföreningar, intresse- och rådgivningsorganisationer, städer och
kommuner samt forsknings- och utvecklingsorganisationer.

Målgrupper
Den primära målgruppen i projektet är företagare och företag inom bioekonomi
sektorn. Det finns många sekundära målgrupper som är viktiga med tanke på
utvecklingsverksamheten och strategiprocessen:
• Intresse- och rådgivningsorganisationer
• Företagarföreningar
• Myndigheter
• Städer och kommuner samt politiker
• Utbildnings- och forskningsorganisationer
• Kunder och konsumenter

Regional tankesmedja
Projektet ordnar en sammanfattande tankesmedja för hela regionen där
företagarna och andra aktörer får ta del av de temagruppernas arbete och
resultat med målet att sammanställa strategiska linjedragningar som grund för
en regional bioekonomi strategi för Västnyland.

Strategiprocess
Temagruppernas arbete utgör ett grundunderlag för det strategiska arbetet i
projektet. Den regionala tankesmedjan bidrar med strategiska riktlinjer och
projektet sammanställer en bioekonomisk strategi för regionen i samråd med
företagarföreningar, intresse- och rådgivningsorganisationer, städer och
kommuner samt forsknings- och utvecklingsorganisationer.

Målgrupper
Den primära målgruppen i projektet är företagare och företag inom bioekonomi
sektorn. Det finns många sekundära målgrupper som är viktiga med tanke på
utvecklingsverksamheten och strategiprocessen:
• Intresse- och rådgivningsorganisationer
• Företagarföreningar
• Myndigheter
• Städer och kommuner samt politiker
• Utbildnings- och forskningsorganisationer
• Kunder och konsumenter

Arbetet i projektet grundar sig på bottom-up principen samt fokuserar på
befrämjande och utveckling av nätverk. Kretsloppstänkandet ingår i arbetet
enligt genomslagsprincipen och projektet fäster vikt vid de nya möjligheter som
teknologiutvecklingen samt digitaliseringen erbjuder.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Klaus Yrjönen