BBI - Bothnia Business Innovation - Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och akademi

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 1.12.2016 - 6.10.2020

Innehåll: Den tillverkande industrin inom regionen är viktiga för regionens framtida
fortlevnad, särskilt i de mindre bygderna kan en eller ett par små eller
medelstora företag betyda att orten kan fortleva eller inte. De företagen är
hårt pressade av att den globala marknaden blir allt mer integrerad i den
lokala, att kunder med lätthet kan välja produkter från en utländsk leverantör
framför de lokala/nationella. De är också försatta i stark konkurrens från
företagen i storstadsmiljöer då de har en bättre fördelning i kön, ålder och
etnicitet vilket ger dem en naturlig innovationskraft. Företagen i glesbygden
måste öka sin innovationstakt och utveckling för att kunna erbjuda produkter
som är bättre än de som redan florerar på den globala marknaden för att i
framtiden kunna fortsätta sin verksamhet och i förlängningen kanske till och
med expandera och själva bli en spelare på den globala marknaden.

De små och medelstora företagen är dock illa rustade för en omställning till en
högre innovationstakt på grund av bristande kunskap om teknologiska framsteg,
brist på attraktivitet för utbildade och kvinnor och brister i resurser för att
själv starta upp en innovationsomställning. I detta projekt kommer vi angripa
detta genom att visa på goda exempel hur vi kan hjälpa företagen att få igång
innovationsmotorn och bygga upp ett hållbart nätverk och arbetssätt där
företag, akademi och institut kan samverka för att lyfta kvarkenregionens
företag inom den tillverkande industrin.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Projektägare: Umeå universitet

Projektledare: Tom Lillhonga

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu, Malgomaj Gymnasieskola