Att övervinna farans år - En utbildningsmodell för bildkonstnärens nya arbete

Europeiska socialfonden ESF


Period: 17.1.2020 - 3.2.2023

Innehåll: Bildkonstyrkets utmaning är att det finns få traditionella arbetsplatser att
tillgå efter utexaminaering, utan var och en måste forma sin egen arbetsbild på
ett mångsidigt och även fragmenterat yrkesfält. Projektet "Yli vaaran vuosien –
 kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli" ämnar förnya utbildningsmodellerna
på yrkeshögskolor så att bildkonstutbildningen bättre matchar konstnärens nya
arbetskrav på fältet.

I projektet kartläggs och identifieras arbetsbaserade praktikmiljöer för
bildkonststuderande och perspektiv på studier i form av arbete, med syftet att
erbjuda elever och personal material och verktyg för att identifiera
bildkonstnärens nya arbete och utvecklandet av färdigheter. Projektet
förverkligas av ett service manager -nätverk på fyra yrkeshögskolor med
bildkonstutbildning i Finland: Yrkeshögskolan Novia, Satakunnan
ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu och Saimaan ammattikorkeakoulu.
Åbo Yrkeshögskola, Konstakademin har en representant i projektets styrgrupp.
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden 2019-2022.

UTBILDNINGSMILJÖER

Ett av projektets prestationer är gemensamt styrda arbetsbaserade
utbildningsmiljöer. 20 olika utbildningsmiljöer med målet att stödja
bildkonstnärens övergångsfas från studier till arbetsliv kommer att
förverkligas inom projektet.
Bildkonstutbildningarna på finländska yrkeshögskolor innefattar en
praktikperiod på samanlagt 30 studiepoäng. Praktikens syfte är att eleven under
handledning blir bekant med för yrkesstudier viktiga praktiska arbetsuppgifter
samt tillämpande av kunskap och färdighet i arbetslivet. Praktiken främjar
erfarenhetsinlärning och fördjupar studerandens färdigheter, förbereder dem för
branschens arbetsuppgifter samt stöder och kompletterar utbildningens lärande.

ARBETE SOM STUDIER

Genom arbete är det möjligt att förvärva de färdigheter som krävs för examen.
På detta sätt stöder arbete inom studieområdet utvecklingen av studier, ökar
synergin mellan studier och arbete samt förbereder eleven på arbetslivets krav.
Den kompetens som förvärvats i arbetet identifieras och jämförs med grunderna
för examen. Arbetet dokumenteras. På detta sätt tolkas den samlade kunskapen
som en del av studierna.
Denna typ av studier har inom bildkonstområdet speciella utgångspunkter,
eftersom finns få traditionella jobb på fältet, däremot skapar varje elev
självständigt sin egen arbetsbild. En bildkonstnärs färdigheter bedömdes
tidigare i hög grad utifrån ett talangperspektiv. Uppfattningen har varit att
konstnären skapar verk och håller utställningar. Nu har arbetsmöjligheterna för
konstnärer utvidgats. Konsten beställs till offentliga byggnader och tillämpas
på olika sätt inom andra områden. Expansionen av arbetsbilden har lyft fram
frågan om konstnärens nya arbete och dess relaterade färdigheter.
Att övervinna farans år -projektets syfte är att identifiera sådana
samarbetsprojekt, där studier i formen av arbete kan genomföras. Material från
bildkonststuderandes praktikerfarenheter samlas in, intervju- och enkätdata
samlas i form av undersökningar av studenter och professionella bildkonstnärer
i yrkeslivet. Kompetenser identifieras och utvecklas på basis av det insamlade
materialet och en modell utarbetas för elevens smidigare övergång till
arbetslivet.

BILDKONSTNÄRENS NYA ARBETE

Arbetslivet har förändrats i vårt samhälle, och så även arbetets art.
Bildkonstnärer har traditionellt arbetat ensamma eller i arbetsgrupper med
kollegor, men bildkonstnärer har själva påvisat att denna arbetsbild skiftat
allt mer mot det tillämpade, där projektartade aktiviteter och växelverkan
vuxit i betydelse. Konstnärer rör sig smidigt inom konstens olika områden, som
påverkas av digitala miljöer, nätverk, projektstyrning, förtjänstens och
entreprenörskapets faktorer, nya tekniker och substans, samt en breddad
användning av färdigheter över branschgränserna. Mångfalden är alltså en
utmaning och en möjlighet, men kan vi identifiera bildkonstnärens nya arbete i
dagens samhälle?
Tillsammans med en mångsidig grupp deltagare (konstnärer, studerande, lärare,
FUI-personal m.fl.) kartlägger projektet egenskaperna och färdighetskraven i
bildkonstnärens nya arbete, varpå det nya arbetets teman implementeras i
nätverksskolornas bildkonstutbildningar. Temorna innefattar bl.a. breddandet av
företagsamhet och identifikationen av hinder för entreprenörskap, vikten av
interaktion som en del av det mångprofessionella arbetet samt identifikationen
av nya operativa modeller på fältet. Kartläggnigen kommer att genomföras via
undersökningar (enkäter och intervjuer), workshops och seminarier 2020-2021. De
första undersökningsresultaten kommer att publiceras hösten 2020.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektledare: Sade Kahra

Samarbetspartners: SAMK, Lapin AMK, Saimia