Ash2Carbon

Period: 2.9.2021 - 30.6.2024

Innehåll: I Österbotten finns det två större biobränslekraftverk samt ett hundratal
flisvärmeanläggningar som producerar värme till kommunala fastigheter,
fjärrvärmenät, industrihallar, större djurproduktionsenheter eller växthus. En
stor del av anläggningarna använder enbart skogsflis som bränsle vilket medför
att ren träaska finns tillgänglig för olika ändamål.
Det är oklart vad som sker med träaskan från flisvärmeanläggningarna varför det
är intressant att reda ut hur man i dagsläget hanterar askan och vad man kan
göra med denna restprodukt. Samtidigt finns det också intresse att undersöka om
det finns möjlighet att höja värdet på träaskan genom vidareförädling samt
utredning av olika användningsmöjligheter. Eftersom det i många
växthusvärmeanläggningar används både trä och torv är det även nödvändigt att
utreda användningsområden för aska som är baserad på kombinerad trä- och
torvförbränning.
Förstudieprojektets målsättning är att öka värdet på träaska genom att finna
nya tillämpningsformer samt att öka träaskans användning vid
vitaliseringsgödsling av torvmarker. Vitaliseringsgödsling med träaska ökar
vanligen skogens tillväxt märkbart på torvmarker vilket därmed ökar den
värdefulla kolbindningen. Det ger ett stort mervärde inom den cirkulära
ekonomin då man kan tillämpa en biprodukt från värmeproduktionen för att öka
träd och växters upptagning av koldioxid och slutliga bindningen av kol i
stamveden. Projektet utreder också hur mycket tilläggs CO2 som kan bindas per
hektar skogsmark med hjälp av askgödsling enligt befintliga data som
publicerats. Denna information kan utgöra ett tilläggsvärde som i praktiken kan
användas som kompensation för andra aktiviteter som räknas som CO2 utsläpp inom
skogsbruket.
Projektets avsikt är att i landskapet Österbotten kartlägga tillgången på ren
träaska och blandad trä-torvaska samt utreda hanteringsformen (d.v.s våt eller
torraska). Dessutom utreds vad som sker med askan i nuläget. Projektet
sammanställer befintlig information från studier och forskningsrapporter över
möjliga användningsändamål och informerar om möjligheter för olika
tillämpningar. Om projektets resultat visar att fortsatta utredningar är
nödvändiga uppgörs en skild finansieringsansökan för en fördjupning i forskning
gällande träaska och möjliga kombinationer med andra kväverika biprodukter som
optimerar trädens tillväxt (kolbindning) med hållbara ekologiska metoder samt
fördjupade studier i övriga tillämpningar och förädlingsmöjligheter för
träaska.
Som projektets resultat förväntas;
• Bättre kunskap om askans användningsmöjligheter
• Skapande av ett mervärde av askan som produkt och därigenom bidra till ökad
handel med produkter innehållande träaska
• Bildande av entreprenörsverksamhet kring vidareförädling, hantering och
spridning av träaskan
• Att projektet bidrar med information som ökar skogsägarnas intresse att
gödsla torvmarker med träaska. Vid gödsling med träaska på dikade trädbevuxna
torvmarker ökar man tillväxten och därmed kolbindningen genom trädens fotosyntes
• Skapande av ett enklare verktyg eller beräkningsmodell för att bedöma hur
mycket CO2 som ytterligare binds per hektar skogsmark vid askgödsling, d.v.s.
avspegla askans roll i CO2 bindningen

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska fonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projektägare: Skogscentralen

Projektledare: Nina Åkerback