Allegro Living Lab

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 1.3.2015 - 31.3.2016

Innehåll: Målet med Allegro Living Lab är att utveckla en forsknings- och
innovationsmiljö som bygger på tillämpad forskning, produktutveckling,
internationalisering, affärsutveckling och samarbete i en sammanvävd
kontinuerlig process. I Allegro Living Lab samverkar företag, högskolor och
regionala utvecklingsorganisationer för att skapa dynamik, tillväxt och
nytänkande. Det är viktigt att i utvecklingsarbetet beakta företagets hela
livscykel och därför vill vi inkludera såväl företag i start up fasen som
etablerade företag.

Projektet svarar med mot ett behov av evidensbaserade utvecklingsåtgärder och
ett behov av ett flexibelt och dynamiskt ekosystem för innovationer där
aktörerna plockas in situationsspecifikt enligt behov. I Jakobstadsregionen har
strukturerna för företagsutveckling byggts upp på liknande sätt som i de flesta
andra regioner, vilket innebär att en stor del av verksamheten bygger på den så
kallade triple helix-modellen. En modell som går ut på att man tänker sig att
ett samarbete mellan industrin, högskolor och statliga/kommunala organisationer
ska leda till ett effektivt innovationssystem. Tanken i sig är god och har även
fört med sig många goda resultat, men samtidigt börjar det finnas en del
forskningsrön som visar att det kanske inte är det optimala sättet att jobba.
Innovationer skapas inte i statiska innovationssystem, utan i dynamiska
ekosystem där man situationsspecifikt inkluderar de aktörer som behövs.

För att starta den processen vill vi gå in för:
1) evidensbaserad utvecklingsåtgärder (FoU mäkleri)
2) nätverksbaserad företagsutveckling (Allegro Hub)
3) aktiv realisering av regionens start-up potential (Start Up Boost)

FOU-mäkleriet i Jakobstadsregionen fångar upp de problemställningar och
utvecklingsbehov som framkommer i landskapsförbundets årliga S3-pejlingar.
FOU-mäklaren går in i dialog med de företag/ underleverantörsnätverk som
identifierats i S3 –sammanhanget. Utvecklingsbehoven identifieras och kontakter
till fou-miljöer tas för att se vilka lösningar eller projekt är möjliga.
Mäkleriet förväntas ge spinn off effekter och som samtidigt kan bidra med
innehåll och idéer till Allegro hub och Allegro Start up boost.
Utvecklingsbehoven i företagen kommuniceras även till det lokala nätverket
Seutu yp och till forsknings- och utvecklingsmiljöer på annat håll.

Tack vare en större samverkan bland aktörerna i regionen förbättrar vi
beredskapen och användningen av forsknings och utvecklingstjänster i
näringslivet samt skyndar på kommersialiseringsprocessen. Verksamhetsmodellen
bygger på små och medelstora företags perspektiv på forsknings- och
innovationssamarbete och nätverkande såväl i Finland som internationellt. De
allra största företagen i regionen klarar av att genomföra stora
utvecklingsprojekt också utan den här typen av satsningar. Men de stora
företagen samarbetar ofta med mindre företag och underleverantörer på regional
nivå. Genom att höja nivån på forskning- och utveckling bland just dessa mindre
företag kan vi se resultat
som gynnar hela regionen. Satsningen ger också en möjlighet att utnyttja
kreativt innehåll och kunnande samt fånga upp innovationsverksamhet som även
innefattar unga personer och kvinnors företags- och innovationsverksamhet.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolan Centria,
utvecklingsbolaget Concordia och yrkeshögskolan Novia.

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Concordia

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Centria Ammattikorkeakoulu, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia