AdMat - Novel Biomimetic Adsorption Materials Based on Lignocellulosic Composite Hydrogels

Svenska kulturfonden


Period: 11.4.2019 - 8.2.2022

Innehåll: Kartlägga koncentrationen av fyra olika läkemedel i Pojoviken och Svartån
(dikofenak, estradiol, ibuprofen och karbamazepin) samt framställning av
innovativa vedbaserade hydrogeler som kan användas för att avlägsna miljögifter
och läkemedelsrester ur kontaminerade avloppsvatten.

Projektets långsiktiga målsättning är att minska kemikaliseringen av miljön. I
det inledande skedet kommer vi att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i
de lokala vattenmiljöerna samt bestämma i vilken utsträckning de individuella
läkemedlen bioackumuleras från vatten till
plankton. Provtagningen kommer att ske i de västnyländska vattendragen Svartån
och Pojoviken. Därtill är en betydande och väsentlig del av projektets
verksamhet fokuserat på att framställa nya hydrogelkompositer av vedbaserade
material. Dessa nya biomaterial förväntas vara mycket
lämpliga för vattenreningsapplikationer.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Otto Långvik