Ny publikation från Novia om hur den sjunkande salthalten i Östersjön påverkar havets djur

8.8.2022
Systemomställning för att bygga resiliens Forskning
Jonna Engstrom Ost tar prov vid Finska viken

Publikationen ”Copepod oxygen consumption along a salinity gradient” har publicerats I journalen Marine and Freshwater Behaviour and Physiology i juli.  

Forskare vid Yrkeshögskolan Novia och det franska universitetet, Université de Montpellier, har undersökt hur djurplankton påverkas av den sjunkande salthalten i Östersjön. Klimatförändringen är en orsak till att ytvattnets salthalt blir lägre längs våra kuster. På grund av större mängder nederbörd, rinner sötvatten ut i havet från älvmynningar och påverkar saltbalansen, vilket kan vara stressande för brackvattensorganismer som redan lever på gränsen av sin salttolerans. Novias forskare Jonna Engström-Öst och Olivier Glippa har tillsammans med den franska kollegan Tanguy Soulié undersökt syreanvändningen hos en allmän hoppkräfta Eurytemora affinis  vid Finska vikens kust. Eurytemora är ett litet kräftdjur (ca. 1 mm) som fiskyngel har som föda.   

“Våra resultat påvisar att hoppkräftan använder mera syre (dvs. andas kraftigare) i lägre salthalt. Detta är problematiskt och kan orsaka stress för djuren, och i ett längre perspektiv påverka deras överlevnad. Dessutom orsakar det kraftigare syreupptaget (andningen) också att koldioxid produceras i större grad. I likhet med människan som andas ut koldioxid gör också djur som lever i havet det, via sin respiration med organ som liknar gälar.  Koldioxid som vi vet är en växthusgas och i vattnet sänker den havets pH, det vill säga, gör havet “surare”, säger Jonna Engström-Öst, specialforskare vid Yrkeshögskolan Novia  

Sammanfattningsvis: sjunkande salthalt i havet kan påverka strömmingens, vassbukens och andra fiskars tillgång på föda. Östersjöns sjunkande salthalt orsakar stress hos en mängd djur och växter som är vana med brackvatten. När salthalten sjunker orsakar det osmotisk stress. Östersjön antas vidare bli mera lik en insjö i framtiden.   

 

Om publikationen 

Copepod oxygen consumption along a salinity gradient , DOI:  10.1080/10236244.2022.2104720

Författare: Tanguy Soulié (jobbade med sin ingenjörsavhandling i Finland 2017; nuförtiden baserad vid Université de Montpellier, Montpellier, Frankrike), Jonna Engström-Öst, specialforskare & Olivier Glippa (anställd vid campus Raseborg 2015–2017), postdoktoral forskare (Yrkeshögskolan Novia)