Bondenyttan

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 30.8.2017 - 31.12.2023

Innehåll: Praktisk samverkan bidrar till ett hållbart jordbruk

Bondenyttan startades våren 2018 vid agrologutbildningen på Yrkeshögskolan
Novia i Raseborg. Bondenyttan finansieras av Stiftelsen Finlandssvenska
Jordfonden. Projektledare för Bondenyttan är AFD Paul Riesinger, lektor i
växtodling vid YH Novia.
Projektet Bondenyttan innebär ett samarbete mellan i regionen verksamma
lantbruksföretagare och agrologutbildningen vid YH Novia. Yrkets
verksamhetsvillkor ligger till grund för undervisningen på yrkeshögskolenivå.
Näringslivet styr utbildningen mot relevanta och aktuella innehåll och metoder,
medan det i sin tur gagnas av forskning, rådgivning och utbildning.

Bondenyttan ämnar tillföra lantbruksföretagarna behövlig kunskap och samtidigt
aktualisera agrologstuderandenas utbildning. Projektets arbetsinnehåll utgår
från det konventionella jordbrukets aktuella frågor och resultaten är av
omedelbart praktiskt intresse för lantbruksföretagarna och agrologstuderandena.

Bondenyttan drar nytta av och understöder ett redan befintligt
naturbrukskluster. Försöken planeras, utförs och utvärderas i samarbete mellan
agrologutbildningen, en ring av lantbrukare, Västankvarn gård, Västankvarn
försöksgård och lantbruksrådgivningen (NSL). Ett samarbete med hela
lantbrukssektorn utgör ett medel för att kunna förverkliga enskilda
projektteman, samtidigt som samarbetet är ett mål i sig.

Lärdomarna från undersökningarna och försöken görs tillgängligt genom
fältstigar, studiebesök, seminarier, föredrag och publikationer.

Vid sidan om kunskapsnyttan, den pedagogiska nyttan och samarbetsnyttan
resulterar projektet Bondenyttan i positiva sociala effekter. Lantbrukare och
agrologstuderande involveras såväl fackligt som socialt i ett samarbete och
bekräftas således i sin yrkesroll.
t som socialt i ett samarbete och bekräftas således i sin yrkesroll.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Yrkeshögskolan Novia

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Paul Riesinger

Samarbetspartners: Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Sveriges lantbruksuniversitet.