Curricula 2018–

Degree Programme in Radiography and Radiotherapy (210 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelor of Health Care
Qualification title: Bachelor of Health Care (Radiographer)
Duration of studies: 3,5 years
Study type: Full-timeFull-time   Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core Studies

12 cr
RA16IN93   12 cr
RA18IN01

Introduction to academic studiesThe student
- reflects on his/her studies and future plans and is aware of the significance of personal development in relation to life-long learning and the profession
- is familiar with his/her UAS, professional field and individual learning style
- can generate new knowledge and create personal learning environments
- is familiar with the ethical values of the profession
- can retrieve and critically view information
- can work in groups and teams with individuals regardless of their background
- understand the importance of environmental responsibility and sustainable development within different fields, seen from an ecological, technical and economical aspect with special attention to sustainable development from a health- and social welfare-perspective
- are able to see his/her own responsibility as practitioners of a profession, and implement this knowledge within his/her own field but also posses the tools to work for global and lasting social development, as well as know the position outlined by the management of Novia, University of Applied Science
- is knowledgeable on how the environment affects our health, and is able to work for sustainable developmentar kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 cr
RA16FI01

FinnishThe student
- demonstrates ability to communicate in a natural and professional manner, in speaking as well as writing, in a work context, including customer service.
- demonstrates proficiency in the terminology of the field and is able to benefit from research and literature in his/her professional development
- shows such skills in the Finnish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that the student must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Finnish. Written and oral skills are assessed separately.
1
3    3 cr
RA16SV01

SwedishStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
-är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 cr
RA16EN01

EnglishThe student
- shows the ability to communicate in a professional manner in a work context in speaking as well as writing
- is familiar with essential terminology within his/her field and is able to benefit from professional literature
- has a positive attitude to developing his/her receptive and productive language skills and is familiar with the relevant tools
- is aware of cultural differences in international contexts
 3   3 cr
YRK VÅ

THEORETICAL STUDIES

108 cr
RA16GR12    12 cr
RA16GR01

Introduction to clinical radiography and radiotherapyStuderande
-känner till historiska rön gällande radiografi och strålbehandling
-har en inblick i de olika modaliteter inom diagnostiken och terapeutiska radiografin och har grundläggande kunskap om röntgenskötarens profession.
-har insikt i grundläggande begrepp
-känner till den kliniska radiografins forskningsområde
1
5    5 cr
RA16GR02

Basic nursing careAtt studerande efter godkänd kurs har grundläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder.
1
3    3 cr
RA16GR03

First aidAtt studerande
-kan identifiera behov av första hjälp samt kan ge första hjälp.
-känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
- har kompetenser enligt kurskraven i Finlands Röda Kors kurser Första hjälp 1 och Första hjälp 2
1
2    2 cr
RA16GR04

Social- and health care in FinlandAtt studerande
-har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde
-är förtrogen med aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården.
1
2    2 cr
RA16BM93   12 cr
RA16BV01

Human physiology and anatomy 1The students
- have knowledge of Latin and Greek anatomical terms
- have knowledge about cells, tissues and the integumentary system
- have knowledge about and understands how the nervous system regulates physiological processes in the body
- understands the structure and function of the sense organs
- understands how the endocrine system regulates body metabolism and organ functions
- have knowledge about the structure and function of the reproductive system
- have fundamental insights into the support- and movement organs
1
3    3 cr
RA18BV02

Human physiology and anatomy 2The students
- have knowledge of the structure and function of the circulatory system
- have knowledge of the structure and function of the lymphatic system
- have knowledge of the structure and function of the respiratory system
- have knowledge of the structure and function of the digestive and secretory organs
- have knowledge of the structure and function of the kidneys and urinary tracts
- have knowledge of the importance of the fluid, electrolyte and acid-base balance
1
3    3 cr
RA18BV03

Clinical microbiology and hygieneThe student
-master the terminology of clinical microbiology to the extent needed in nursing care
-master aseptic methods
-understand the concept of microbe and become familiar with the biology of different microbe groups, bacteria, virus, protozoa, and fungi
-become familiar with the most common pathogenes
-understand the human microbiota (normal flora) and how microbes spread
-have fundamental insights into the resistance development of bacteria, and understand the biology behind the resistance of bacteria
-be able to apply course competences to the above mentioned fields of nursing care
1
3    3 cr
RA18BV04

Immunology and pathologyThe students
- are familiar with the function of lymphocytes in human immune defence
- knows the process of immunisation
- command immunological and pathological terminology.
- are familiar with the acute inflammation, and changes in cells and tissues in disease
- are familiar with the main sources of information within immunology and pathology
- understand the importance of immunology within health care professions
 3   3 cr
RA18ST15    15 cr
RA18ST01

Clinical physics and radiation biologyStudent:
- has basic understanding in electricity and good insight into radiation in order to apply knowledge in future courses using different types of methods and thus different types of radiation
- understands the interaction of radiation with matter, has insight into the effects of radiation on humans and the radiation sensitivity of different organs and tissues.
Kärnkompetenser
1
4    4 cr
RA18ST02

Radiation safetyThe student
- has knowledge of laws, regulations and directives regarding medical use of radiation and can apply them
- understands the radiological hygiene work that the medical use of radiation requires and can work according to approved principles in the field.
Kärnkompetenser
1
4    4 cr
RA18ST03

Diagnostic radiography 1Student
- understand the operating principles of X-ray tubes and generator, the origin of X-rays and have thorough insights into imaging techniques and the use of X-ray apparatus for native research
- has in-depth knowledge of human anatomy
- conducts basic projection learning and can be the basic principles for planning, performing and evaluating nativity studies
- has basic knowledge of pathological findings.
- has basic knowledge of ultrasound technology and is familiar with various surveys; preparation, implementation and aftercare.
- has good insights into different types of X-ray equipment for examining the theet and jaws.
- can apply an aseptic way of working and have knowledge of infectious diseases and insulation principles
- understands the importance of good patient experience and has basic knowledge of nursing theories
- understands principles for safe and safe patient care
- can take into account the principles of sustainable development regarding radiation
1
7    7 cr
RA18SM 16 3 19 cr
RA18SM01

Diagnostic radiography 2Student
- has basic insights on the methods of investigation and the invention in screening, mammography and computer tomography.
- has basic skills to plan and perform the most common screening mammography and computer tomography surveys under supervision.
- understands the importance of contrast agents and their safe use as well as first aid related to them
- has in-depth knowledge in anatomy and projection and is familiar with the most common pathological findings in the field.
- has basic knowledge and skills in IV canalization and catheterization in order to apply them to future practice.
- can meet people with different cultural backgrounds and understand the importance of culture in health care
- has basic knowledge of different theories of human development from 0 to 20 years and on the personal development of the adult and elderly person
- has basic knowledge of teamwork and interaction in patient contact and in the work community.
- has the ability to respond to the patient in general/overall

Kärnkompetenser
 9   9 cr
RA18SM02

Diagnostic radiography 3 - Nuclear medicineStudent
- has insight into the basic principles for the use of gamma camera and know all the imaging methods in nuclear medicine
- has knowledge of radioactive substances and radiopharmaceuticals and basic skills for safe use of these
- has knowledge of nuclear medicine pathology
- has basic preparedness to plan, perform and evaluate the most common nuclear medicine studies under supervision.
- are able to take care of the patient overall in examination/treatment
- can work according to sustainable development principles in nuclear medicine.
Kärnkompetenser
 3   3 cr
RA18SM03

Support subjects for radiographersThe students have obtained knowledge that support them in their personal development and/or professionalism.
Specific qualifications according to chosen course.
 4 3 7 cr
RA16FP 34  7 cr
RA16FP01

Research methodologyStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
 3   3 cr
RA16FP02

Research methodsStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
  4  4 cr
RA18KR 124  16 cr
RA16KR01

Clinical nursing careStuderande:
-har insikt i de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna och i vården och behandlingen av dessa
-har grundläggande kunskaper om pre- och postoperativ vård samt akutvården och intensivvården och förstår de säregna behoven hos dessa patienter.
  4  4 cr
RA16KR02

Medication therapyStuderande
- är förtrogen med etiska aspekter och de författningar som gäller vid läkemedelsbehandling
- är förtrogen med olika läkemedelsformer och administreringssätt
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
- behärskar grundläggande räknesätt, som krävs för läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
- är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering
- är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik
 5   5 cr
RA16KR03

Geriatrics and paediatricsStuderande:
- har grundläggande insikter i problem och sjukdomar hos äldre och barn
-har förutsättningar att bemöta barn och ungdomar samt åldringar och förstår deras säregna behov.
1
 3   3 cr
RA18KR05

The theoretical and ethical basics in nursing careStudent
- has knowledge of different health sciences and occupational history and development
- has knowledge of and can apply the basic principles of health and well-being, human, patient, life-world, suffering and caring
- has knowledge of the ethics of care and can apply them to healthcare
- has the basic ability to work in accordance with ethical guidelines in their future profession and by respecting and respecting the values and life views of other people, without violating human rights
- is familiar with the ethical guidelines of the profession
 4   4 cr
RA16SA  15  15 cr
RA18SA01

Diagnostic radiography 4Student
- master the basic principles of MRI and angiography equipment and utensils
- has insight into the methods of investigation and the invention
- has in-depth knowledge of anatomy, projection and radiation hygiene, and is familiar with radiological pathology
- has the ability to care and supervise the patient as a whole in investigations, safety also for emergency situations
- has the ability and consideration for safe patient care
  6  6 cr
RA18SA02

Therapeutic radiographyStudent
- has basic insights into cancer diseases, epidemiology and treatment methods
- recognizes the special features of the oncological care
- controls the basic principles for the use of radiotherapy equipment and has good knowledge of radiotherapy as a cancer treatment
- has good knowledge of the care of cancer patients and understands its special features
- is familiar with the importance of safe patient care.
  7  7 cr
RA18SA03

Patient safety in radiotherapy and in interventional radiologyStudent
-has insight into specific patient safety aspects of radiotherapy, intervention radiology and MRI
  2  2 cr
RA18AL   12 12 cr
RA16AL02

Leadership and entrepreneurshipStuderande
- känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning samt har beredskap att leda arbetet
- får en inblick i att planera och organisera verksamheten
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- har grundläggande insikter i företagsamhet
   4 4 cr
RA18AL01

Quality assurance and radiation safetyStudent
- has in-depth knowledge of laws, regulations and directives regarding the medical use of radiation
- controls the radiation hygiene work that the medical use of radiation requires
- is familiar with development and quality work in radiography and radiotherapy and recognize their role in sustainable development
- has skills to perform their own work / assignments in quality development.
Kärnkompetenser
   5 5 cr
RA18AL03

Alternative enhanced studiesStudent
- deepend own knowledge in choosen alternative by analyzing the latest research and actualities as well as describing the quality aspects in the field.

The course runs parallel to the clinical course so that the work can be anchored in practice.
   3 3 cr
Val

Elective Studies

cr
      cr
EXA

Degree thesis

15 cr
EXAMENSA 3102 15 cr
RA16EX01

Thesis, idea and frameworkStuderande har förmågan att producer en ide för sitt lärdomsprov och kan framföra och argumentera för sina val.
 3   3 cr
RA16EX02

Thesis, plan and executionStuderande har förmåga att självständigt utföra ett skriftligt examensarbete enligt högskolans regler. Kan arbeta systematiskt och målmedvetet enligt vetenskapliga grunder och etiska regler.
  10  10 cr
RA16EX03

Thesis, presentation and maturity testStuderande har utfört sitt examensarbete och har förmåga att framföra sitt arbete i någon godkänd form samt påvisar i mognadsprov sina språkliga och fackliga kunskaper.
   2 2 cr
PRA VÅ

CLINICAL STUDIES

75 cr
RA18KS15202713 75 cr
RA18KSG01

Basic clinical nursing care internshipStudent
- has basic insights into clinical care and clinical care methods
- has the ability to identify and meet the needs of the patient for basic care
- has the ability to create a good patient relationship, can function responsibly and engage in patient care as well as realize the importance of collaboration.
1
3    3 cr
RA18KSR01

Clinical radiography 1Student
- has the ability to plan, perform and evaluate the most common nativity studies under supervision
- has the ability to act as a caretaker in ultrasound and biopsies, punctures
- can plan, perform and evaluate dental examinations
- can apply an aseptic way of working
- has basic insights into the patient's overall care and can apply theoretical knowledge in diagnostic radiography
- understands and works in accordance with principles for safe and safe patient care
1
12    12 cr
RA18KSR02

Clinical radiography 2Student:
- has the ability to plan, execute and evaluate surveys and actions under supervision in the modalities of the course
- can apply theoretical knowledge in diagnostic radiography and have skills to respond and care for the patient and his/her relatives
- has developed the ability to collaborate and shows responsibility in work with increased demands for independence and initiative
- demonstrate the ability to independently acquire new knowledge in diagnostic radiography.
- has sufficient theoretical knowledge to carry out catheterization under supervision
 15   15 cr
RA18KSR03

Clinical radiography 3 - NuclearmedicinStudent
- has the ability to apply theoretical knowledge in nuclear medicine
- has the ability to plan, perform and evaluate the most common surveys under supervision
- can handle, care and treat the patient in general during the examination / treatment
- has developed the ability to collaborate and shows responsibility in work
- has the ability to independently acquire new knowledge in nuclear medicine radiography
 5   5 cr
RA18KSR04

Clinical radiography 4Student:
- has the ability to apply theoretical knowledge in practice
- has the ability to independently, as a member of the work team, plan, perform and evaluate nativity studies and easier MRI and angiography examinations
- can handle, care and treat the patient overall in studies and inventions and have good readiness to care for the patient at different situations / different circumstances / with varying needs and problems.
- understands the meaning of safe patient care
- familiar with the care of other types of departments than their own
- can apply the principles of sustainable development in all
dimensions and have developed the ability to collaborate and demonstrate responsibility in work with increased demands for independence and initiative
- has ability to independently acquire new knowledge in the diagnostic radiography's sub-areas.
  17  17 cr
RA18KSR05

Clinical radiotherapyStudent
- can apply theoretical knowledge in radiotherapy and have the ability to plan, implement and evaluate radiotherapy under supervision
- has the ability and ability to respond, care and support the cancer patient and his relatives
- has insight into the importance of the care chain for the overall care of the cancer patient and has developed the ability to cooperate and shows responsibility in his work
- has ability to independently acquire new knowledge in therapeutic radiography
  10  10 cr
RA18KSR06

Enhanced clinical studiesStudent
- has in-depth theoretical knowledge in the chosen field of study and skills to utilize them in clinical work
- demonstrate self-esteem planning, execution and evaluation of frequent investigations and treatments in the choosen area of encanced clinical field
- controls the treatment, overall care and supervision of the patient.
- has good ability to cooperate and shows responsibility in the work with increased demands for independence and initiative
- has ability to independently acquire new knowledge and to also, in new situations, pay attention to, analyze, structure and solve problems related to the deepening option
   13 13 cr


« Back to degree programmes