Curricula 2016–

D = full-time studies
F = part-time studies

Degree Programme in Midwifery, Vaasa (270 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelor of Health Care
Qualification title: Midwife
Duration of studies: 4,5 years
Study type: Full-timeFull-time   Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core Studies

12 cr
VÅV14IN93   12 cr
VÅV14IN01

Introduction to academic studiesThe student
- reflects on his/her studies and future plans and is aware of the significance of personal development in relation to life-long learning and the profession
- is familiar with his/her UAS, professional field and individual learning style
- can generate new knowledge and create personal learning environments
- is familiar with the ethical values of the profession
- can retrieve and critically view information
- can work in groups and teams with individuals regardless of their background
- understand the importance of environmental responsibility and sustainable development within different fields, seen from an ecological, technical and economical aspect with special attention to sustainable development from a health- and social welfare-perspective
- are able to see his/her own responsibility as practitioners of a profession, and implement this knowledge within his/her own field but also posses the tools to work for global and lasting social development, as well as know the position outlined by the management of Novia, University of Applied Science
- is knowledgeable on how the environment affects our health, and is able to work for sustainable development
1
3    3 cr
VÅV14SV01

SwedishThe student
- can communicate coherently and in a professional manner both orally and in writing, in a professional context
- demonstrates appropriate knowledge of the process of academic writing and a correct use of references
- can use different channels to retrieve information and compile reports according to the standard form and layout
- is able to use social media in nursing care and knows the difference between the professional and private role when using social media

Students with Finnish as prior educational language have to show such skills in the Swedish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that these students must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Swedish. Written and oral skills are assessed separately.
1
3    3 cr
VÅV14FI01

FinnishThe student
- demonstrates ability to communicate in a natural and professional manner, in speaking as well as writing, in a work context, including customer service
- demonstrates proficiency in the terminology of the field and is able to benefit from research and literature in his/her professional development
- shows such skills in the Finnish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that the student must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Finnish. Written and oral skills are assessed separately
1
3    3 cr
VÅV14EN01

EnglishThe student
- shows the ability to communicate in a professional manner in a professional context in speaking as well as writing
- is familiar with essential terminology within his/her field and is able to benefit from professional literature
- has a positive attitude to developing his/her receptive and productive language skills and is familiar with the relevant tools
- is aware of cultural differences in international contexts
 3   3 cr
YRK VÅ

Theoretical studies

108 cr
VÅV14BV126   18 cr
VÅV14BV01

Human physiology and anatomy 1Studerande
- har kunskap om latinska och grekiska begrepp, samt om anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar
- har kunskap om och förstår hur cellerna, de olika vävnadstyperna samt huden fungerar
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättning och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad samt musklers, skelettets och ledernas anatomi och fysiologi
1
3    3 cr
VÅV14BV02

Human physiology and anatomy 2Studerande
- har kunskap om och förstår hur blodet, hjärta, blodkärl och blodcirkulation fungerar
- har kunskap om och förstår hur lymfsystemet fungerar
- har kunskap om och förstår hur lungorna, luftvägarna och respirationen fungerar
- har kunskap om och förstår hur mag-tarmkanalen med tillhörande organ samt matspjälkningen fungerar
- har kunskap om och förstår hur njurarna och urinvägarna fungerar samt hur bildandet av urin sker
- har kunskap om och förstår kroppens vätske- och syra-basbalans
1
3    3 cr
VÅV14BV03

Clinical microbiologyStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota (normalflora)
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av mikrobiologi inom vårdyrket
- behärskar aseptiskt arbetssätt
3    3 cr
VÅV14BV04

Immunology and pathologyStuderande
- har kunskap om människans cellbiologi, biokemi, metabolism och metaboliska störningar
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering (infektion, vaccination, rhesusimmunisering, passiv immunisering)
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
1
3    3 cr
VÅV15BV07

Drug therapy 2Studerande
- behärskar förverkligandet av avancerad läkemedelsbehandling hos bade vuxna och barn
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusioner
- behärskar patienthandledning och dokumentation i samband med läkemedelsbehandling
- känner till vaccinationer
- har kunskap om läkemedelsbehandlingens betydelse för patientsäkerheten
- behärskar läkemedelsräkning
- har grundläggande vaccinationsberedskap för vuxna enligt det nationella vaccinationsprogrammet
1
 3   3 cr
VÅV15BV08

Drug therapy 3Studerande
- förstår och kan följa upp läkemedlens verkningar, biverkningar och interaktioner
- har kunskap om klinisk farmakologi i ett biomedicinskt kontext
- har kunskap om läkemedel inom de vanligaste folksjukdomarna
- har kunskap om smärtmediciner
- har kunskap om antikoagulansbehandling
- har kunskap om läkemedel som är allmänna inom flera olika sjukdomsgrupper
1
 3   3 cr
VÅV14HV3 6  9 cr
VÅV14HV01

Public health careStuderande
- är införstådd med och har kunskap om hälsofrämjandets värdegrund, förstår principer för och betydelsen av hälsofrämjande vård på individ- och samfundsnivå
- kan arbeta utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
- kan känna igen och förebygga risker som hotar individens hälsa och välmående
- har grundläggande kunskap i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation och styrning i Finland
- känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom vården
3    3 cr
VÅV14HV02

Health promotionStuderande
- har kunskap om det hälsofrämjande arbetet för vuxna
- har kunskap gällande olika metoder som används för att främja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
- känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
1
  3  3 cr
VÅV14HV03

Family health careStuderande
- har kunskap om och förstår betydelsen av familjecentrerad vård
- har grundläggande kunskap om barns och ungas hälsa samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
- har kunskap om och förstår barnsjukvårdens särdrag
1
  3  3 cr
VÅV14KV18186  42 cr
VÅV14KV01

Nursing processStuderande
- har kunskap om och kan göra en grundläggande bedömning av människans grundbehov
- har kunskap om vårdprocessen baserad på evidens och kan dokumentera den enligt nationella dokumentationssystem
- har kunskap om nutrition och dietetik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan värdera människans livsviktiga funktioner, sinnesfunktioner och funktioner för välbefinnandet samt har en grundläggande beredskap att tillämpa den i vården
1
3    3 cr
VÅV14KV02

Caring theory and ethicsStuderande
- har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
- har kunskap om och kan tillämpa de vårdvetenskapliga grundbegreppen hälsa och välbefinnande, människa, patient, livsvärld, lidande och vårdande
- har kunskap om vårdens lagstiftning och etiska grunder och kan tillämpa dem i vården
- kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och yrkesspecifika etiska koder och kan genom att respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar verka utan att kränka de mänskliga rättigheterna
1
3    3 cr
VÅV14KV03

Person centred approaches to nursing careStuderande
- kan bemöta individen som expert på sitt eget liv och i vården ta tillvara patientens egen erfarenhet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
- har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
- förstår pedagogikens och handledningens grunder
- kan tillämpa undervisning och handledning för att hjälpa patienter till större grad av självvård
- kan handleda anhöriga och studerande
1
3    3 cr
VÅV14KV04

Patient safetyStuderande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning beträffande patientsäkerhet
- har kunskap om och kan tillämpa centrala begrepp och metoder inom kvalitetssäkring i patientvården
- kan i vården integrera patientsäkerhet och kvalitetssäkring
- kan utvärdera vårdens kvalitet
- förstår och har insikter i röntgenundersökningarnas betydelse inom patientvården
- känner till lagar och förordningar samt direktiv gällande medicinsk strålning
- känner till medicinska strålningens användningsområden
- har grundläggande insikter och färdigheter gällande strålning och strålskydd samt kan minimera strålningsriskerna och ansvara för strålskyddsaspekterna i sitt eget arbete
- har den grundläggande utbildning i strålskydd för hälsovårdspersonal som ST-direktiv 1.7 (Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa) föreskriver
3    3 cr
VÅV14KV05

Geriatric and palliative nursing careStuderande
- har kunskap om fysiologisk gerontologi och geriatrik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan tillämpa särdragen inom äldres läkemedelsbehandling
- kan främja funktionsförmågan hos äldre och har ett rehabiliterande arbetssätt i vården
- har kunskap om olika minnesstörningar
- har kunskap om och kan tillämpa palliativ vård
- har kunskap om vården vid livets slut samt kan tillämpa den i mötet med patienter och närstående
1
3    3 cr
VÅV14KV07

Care of the patient with cardiovascular disordersStuderande
- kan vid patientens kardiovaskulära ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid kardiovaskulär ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder bedöma patientens vårdbehov, samt kan prioritera och dokumentera enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för kardiovaskulär fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste kardiovaskulära sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid kardiovaskulära sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till kardiovaskulär ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid kardiovaskulär ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
3    3 cr
VÅV14KV08

Care of the patient with respiratory and sensory disordersStuderande
- kan vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för andningssystemets och sinnesorganens fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till respiratoriska och sinnesorganens ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 cr
VÅV14KV09

Care of the patient with gastrointestinal and endocrine disordersStuderande
- kan vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för matspjälkningssystemets och endokrina systemets fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 cr
VÅV14KV10

Care of the patient with immune disorders and infection diseasesStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande vid immunologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för immunsystemets fysiologi
- har kunskap om förebyggande vård och behandling vid de vanligast förekommande nationella och globala infektionssjukdomarna
- har grundläggande vaccinationsberedskap för vuxna
- känner till infektionssjukdomarnas epidemiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid immunologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till immunologisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid immunologisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 cr
VÅV14KV11

Care of the patient with musculoskeletal disordersStuderande
- kan vid muskeloskeletal ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid muskeloskeletal ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för skelettets och musklernas fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste muskeloskeletala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid muskeloskeletala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till muskeloskeletal ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid muskeloskeletal ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan påvisa rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och förklara rehabiliteringsprocessen
1
 3   3 cr
VÅV14KV12

Care of the patient with genitourinary disordersStuderande
- kan vid urogenital ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid urogenital ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för njurarnas, urinvägarnas och fortplantningssystemets fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste urogenitala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid urogenitala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till urogenital ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid urogenital ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av denna som en integrerad del av vården
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 cr
VÅV14KV13

Care of the patient with neurological and haematological disordersStuderande
- kan vid neurologisk och hematologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid neurologisk och hematologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för nervsystemets fysiologi och anatomi, samt blodets sammansättning och egenskaper
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till neurologisk och hematologisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa, samt kan stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 cr
VÅV14KV14

Care of the patient with psychiatric disordersStuderande
- kan vid psykisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa, ss. depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid psykisk ohälsa
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akut psykiatrisk vård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till psykisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid psykisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- känner till lagstiftningen och har en grundläggande beredskap att handla i situationer där barn far illa
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
  3  3 cr
VÅV16KV15

Nursing care of the patient with substance use disordersStuderande
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap i vården av missbrukare
- har kunskap om olika former av missbruk, främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel
- kan informera, råda och handleda i missbruksfrågor
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i sin yrkesutövning
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer vid vård av patient med missbruksproblem
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till missbruk
- kan integrera hälsofrämjande vård vid missbruk, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
  3  3 cr
BM14BK  1210 22 cr
BM14BM01

Introduction to midwiferyStuderande
- har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
- är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
- känner till och kan använda sig av den lagstiftning som styr barnmorskans arbete
- är förtrogen med barnmorskekunskapens familje- och kvinnocentrerade arbete
- har förståelse för barnmorskans roll i samhället och världen
- har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom barnmorskekunskapen
- kan verka för hållbar utveckling
1
  3  3 cr
BM14BM02

Reproductive physiology and geneticsStuderande
- har grundläggande kunskaper och insikter i genetik samt kännedom om ärftliga sjukdomar, speciellt det finska sjukdomsarvet samt kan använda sig av kunskapen i sin barnmorskeverksamhet
- är förtrogen med bäckenets och könsorganens anatomi, fortplantningens och graviditetens fysiologi, endokrinologi samt fosterutvecklingen samt förstår i betydelsen av dessa i barnmorskans verksamhet
1
  3  3 cr
BM14BM03

Antenatal care 1Studerande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- kan identifiera riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- har kunskap om modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning, handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- har kunskap om parförhållanden, föräldraskap och den tidiga interaktionen
1
  3  3 cr
BM14BM04

Antenatal care 2Studerande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- kan identifiera riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- har kunskap om modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning, handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- kan identifiera kvinnor med förlossningsrädsla och har grundläggande kunskap om vården vid förlossningsrädsla
   3 3 cr
BM14BM05

Intrapartum care 1Studerande
- har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
- förstår förlossningsförloppet
- behärskar vården vid den normala förlossningen
- har kunskap om fosterövervakning
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
- har grundläggande kunskap om komplikationer under förlossningen
- kan och förstår vikten av dokumentation under förlossningen
- kan och förstår vikten av säkra arbetsmetoder inom förslossningsvården
1
  3  3 cr
BM14BM06

Sexual health and gynaecological care 1Studerande
- har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa och sexologi
- kan vägleda och stöda klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- har lärande- och handledningsfärdighet
- har kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
- har kliniska färdigheter inom gynekologisk vård
1
   3 3 cr
BM14BM07

Neonatal care and breastfeeding counsellingStuderande
- har kunskaper i neonatal vård
- kan förutse, identifiera och ingripa vid avvikelser hos det nyfödda barnet
- behärskar uppföljning och vård av sjuka nyfödda
- kan ge stöd, råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- har beredskap att ge amningshandledning
   4 4 cr
BM14FU 365317 cr
BM14FU01

Research methodologyStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
1
 3   3 cr
BM14FU02

Research methods and nursing theoryStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete och utvecklingsarbete
- har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
- kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
1
  6  6 cr
BM14FU03

Leadership in midwiferyStuderande
- förstår ledarskapets betydelse i barnmorskeverksamheten
- kan bedöma arbetsgruppens resurser, prioritera arbetsuppgifterna och det ansvar de medför
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbetet
- kan koordinera och ansvara för en kontinuerlig vård av patienten som en helhet
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
- förstår betydelsen av förändring inom vården och kan fungera ansvarsfullt vid förändringar
- har insikter i barnmorskans professionella beslutsfattande, självständighet och ansvar
- har insikter i barnmorskans samhällsmedvetenhet- och engagemang
    33 cr
BM14FU04

Developmental project in midwiferyStuderande
-visar förmåga att fördjupa och utveckla sin substanskunskap inom barnmorskekunskapen
   5 5 cr
EXA

Degree Thesis

15 cr
EXAMENSA 312  15 cr
BM15EX01

Thesis 1Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan framställa en forskningsidé för sitt examensarbete
1
 3   3 cr
BM14EX02

Thesis 2Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan analysera datamaterialet i sitt examensarbete
1
  6  6 cr
BM15EX03

Thesis and maturity testStuderande
- kan presentera sitt examensarbete samt agera som opponent för ett annat examensarbete
- kan redogöra för examensarbetets viktigaste resultat i ett mognadsprov, som även påvisar färdighet att uttrycka sig skriftligt
  6  6 cr
PRA VÅ

Clinical studies

135 cr
VÅV14KVV182721 975 cr
VÅV16KVV01

Drug therapy 1Studerande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning och direktiv beträffande läkemedelsbehandling
- behärskar läkemedelsbehandlingens aseptik
- behärskar läkemedelsformer och deras administreringssätt
- kan observera läkemedelsbehandlingens verkningar hos patienten
- behärskar receptlära
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusion
- kan tillämpa sin kunskap i samband med läkemedelsräkning
- kan injektionsgivning
1
3    3 cr
VÅV14KVV01

Basic clinical nursing skills 1Studerande
- förstår den kliniska vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård
- kan utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan arbeta aseptiskt
- kan redogöra för förbandslära och utföra sårvård
1
3    3 cr
VÅV14KVV02

Basic clinical nursing skills 2Studerande
- kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik
- kan ge första hjälp
1
3    3 cr
VÅV14KVV03

Basic clinical nursing skills 3Studerande
- förstår vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård i en simulationssituation och demonstrera sitt kunnande i en klinisk examination
- kan redogöra för laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården och utföra grundläggande laboratorieundersökningar
1
3    3 cr
VÅV14KVV05

Clinical nusing skillsStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt som en del av ett team utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder
- kan använda teknisk utrustning i vården
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
- kan utföra centrala vårdåtgärder inom medicinsk och kirurgisk vård
- kan i en simulerad situation återuppliva patienter
- kan identifiera rytmstörningar
1
 3   3 cr
VÅV14KVV04

Geriatrics and nursing care of the elderlyStuderande
- kan använda evidensbaserad kunskap inom äldrevård och långvårdsmedicin
- har kunskap om och förstår betydelsen av en god patientrelation
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och de närstående
- kan identifiera patientens grundläggande vårdbehov och utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan inom äldrevården särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan under handledning utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
6    6 cr
VÅV16KVV02

Nursing care in internal medicine and general surgery 1Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 9   9 cr
VÅV16KVV03

Nursing care in internal medicine and general surgery 3Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 3   3 cr
VÅV14KVV08

Surgical nursing careStuderande
- kan påvisa grundläggande kunskap och färdigheter inom kirurgisk och perioperativ vård
- kan arbeta systematiskt och aseptiskt
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd och skador samt utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder som en del av ett team
- kan använda teknisk utrustning
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
1
 3   3 cr
VÅV16KVV04

Nursing care in internal medicine and general surgery 2Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 9   9 cr
VÅV16KVV05

Nursing care in internal medicine and general surgery 4Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  3  3 cr
VÅV14KVV11

Home nursing, child care and paediatrics, maternity care and care of disabled peopleStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos barnpatienter
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade
- kan inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade särskilja den enskilde patientens särdrag
- har kunskap om och förståelse för patientvården i hemmiljö- förstår hemmets och närståendes betydelse för patienten
- känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan på ett säkert sätt utföra vaccinationer för vuxna
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
  9  9 cr
VÅV16KVV06

Nursing care in psychiatric and substance abuse contextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom psykiatrisk - och missbrukarkontext
- kan inom psykiatrisk - och missbrukarkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande psykisk ohälsa och missbruk
- har beredskap att ge psykisk första hjälp
- kan bemöta patienten/klienten och närstående i deras närmiljö
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  9  9 cr
VÅV14KVV18

Gynaecological nursing careStuderande
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera den gynekologiska patientens vård, samt dokumentera denna
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom gynekologisk vårdkontext
- kan särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
    66 cr
VÅV14KVV19

Nursing care in an optional midwifery contextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom valbar barnmorskekontext
- kan särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
    33 cr
BM14KB   421860 cr
BM14KB01

Sexual health and gynaecological care 2Studerande
- har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa
- har lärande- och handledningsfärdighet i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- har insikter i betydelsen av kulturell sensitivitet inom barnmorskeverksamheten
- har fördjupad kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
   3 3 cr
BM14KB02

Clinical care during the postnatal periodStuderande
- behärskar barnmorskekunskap under barnsängstiden
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera moderns och barnets vård under barnsängstiden samt dokumentera den enligt nationella dokumentationssystem
- kan arbeta familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
- kan skapa en god vårdrelation till kvinnan och hennes familj samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom den postnatala vården
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   9 9 cr
BM14KB03

Clinical care of the pregnant womenStuderande
- behärskar barnmorskekunskap under graviditeten
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
- kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja både den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
- har insikter i modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- har insikter i familjeplanering
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   9 9 cr
BM14KB04

High-risk antenatal, intrapartum and postnatal clinical careStuderande
- har insikter om barnmorskekunskap under riskgraviditet, riskförlossning och avvikande barnsängstid
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård vid riskgraviditet, riskförlossning och avvikande barnsängstid
   6 6 cr
BM14KB05

Intrapartum care 2Studerande
- har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
- behärskar vården vid den normala förlossningen
- har kunskap om fosterövervakning
- har kunskap om smärta och smärtlindring under förlossningen
- har kunskap och förmåga att enskilt och tillsammans med andra yrkesgrupper handlägga vården vid förlossningskomplikationer
- kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
- kan och förstår vikten av dokumentation under förlossningen
- kan och förstår vikten av säkra arbetsmetoder inom förlossningsvården
   3 3 cr
BM14KB06

Clinical intrapartum care 1Studerande
- förstår förlossningens fysiologiska förlopp
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- förstår och kan utföra fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- har grundläggande färdighet att identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   6 6 cr
BM14KB07

Clinical intrapartum care 2Studerande
- förstår förlossningens fysiologiska förlopp
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- förstår och kan utföra fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- har grundläggande färdighet att identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   6 6 cr
BM14KB08

Clinical intrapartum care 3Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- kan under förlossningen utföra fosterövervakning och identifierar avvikelser i den
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- kan förutse och identifiera när den normala förlossningen blir avvikande
- kan vårda vid avvikande förlossning och riskförlossning i ett mångprofessionellt arbetsteam
- har samarbetsförmåga och helhetstänkande
- behärskar säker läkemedelsbehandling
    66 cr
BM14KB09

Clinical intrapartum care 4Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- kan självständigt sköta den normala förlossningen
- behärskar fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- kan förutse och identifiera när den normala förlossningen blir avvikande
- kan vid avvikande förlossning och vid riskförlossning vårda i ett mångprofessionellt arbetsteam
- har samarbetsförmåga och helhetstänkande
- behärskarsäker läkemedelsbehandling
    66 cr
BM14KB10

Neonatal careStuderande
- kan förutse och tidigt ingripa vid ohälsa hos den nyfödda
- kan under handledning planera, genomföra, utvärdera och dokumentera observation och vård av nyfödda i behov av specialsjukvård
- kan ge stöd, råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- behärskar säker läkemedelsbehandling av nyfödda
    66 cr
Val

Elective Studies

cr


« Back to degree programmes