Curricula 2016–

D = full-time studies
F = part-time studies

Degree Programme in social- and healthcare, Åbo (Master) (90 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care / Master of Social Services
Duration of studies: 2-3 years
Study type: Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced professional studies

55 cr
SHV14HL15    15 cr
SHV14HL01

Leadership and collaboration of coworkersThe student

Is able to account for an ethical leadership and knows how to analyze, critically evaluate and develop her/his personal leadership.

Has the ability to analyze, apply and combine modern theories of leadership - health promoting, transformative, resource strengthening, positive and shared leadership - within a sustainable transformational leadership.

Is able to recognize a well-functioning and healthy community and has the ability to analyze, apply and plan methods for development of responsible leadership and a collaborative working environment.

Has the ability to relate to and function according to gender and generational awareness in leadership.
1
5    5 cr
SHV14HL03

Quality and change managementThe student

Is able to evaluate different models of quality work within the welfare sector and knows how to handle and independently develop quality work.

Knows the theories of change management and work security and is able to apply them to service development in welfare work.

Identifies and describes examples of social innovations and entrepreneurship in welfare work and is able to analyze the role of entrepreneurship in change management based on theories of social innovations.
1
5    5 cr
SHV14HL02

Health economics and worker´s rightsThe student

Knows how to describe and evaluate basic concepts within health economics and health care financial management, such as efficiency, productivity and financial thinking from varying perspectives.

Is able to describe the main idea of budgeting and budget tracking.

Has the ability to explain the relation between activities and budgeting.
Is able to evaluate the activity according to current legislation and government documents which lie at the basis of social and health care.

Has the ability to critically analyze issues concerning work contracts and labour standards.
1
5    5 cr
SHV16UL1510   25 cr
SHV16UL01

Organisational theory and strategic leadershipStuderande

Kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen

Är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap

Har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv

Kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen

Kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
1
5    5 cr
SHV16UL02

Welfare policy and societal impactStuderande

Är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter

Kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender

Kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg

Kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 cr
SHV16UL03

Economical analysis and assessmentStuderande

Är förtrogen med offentliga sektorns ekonomistyrning
och privatföretagsekonomi

Kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått

Kan planera, förverkliga och slutredovisa projekt med extern finansiering
1
5    5 cr
SHV16UL04

Human Resource ManagementStuderande

Är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur

Kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling

Kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling

Kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
1
 5   5 cr
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to

Define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives

Identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care

Describe the most central quality management systems within social- and health care

Integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties

Can plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
1
 5   5 cr
SHV16FU510   15 cr
SHV16FU01

Advancement of knowledge and operations managementThe student

Is familiar with and is able to analyze knowledge development within the area of social and/or health care from a scientific theoretical perspective.

Is able to evaluate and critically assess the results of research and development within one’s own field of competence.
1
5    5 cr
SHV16FU02

Research methodsThe student

Has gained advanced theoretical and practical knowledge of qualitative and quantitative research and development processes and methods.

Understands the significance of and adopts an evidence-based and ethical approach to research and development work.
1
 10   10 cr

ELECTIVE STUDIES

5 cr
UL10VF 5   5 cr
exa

MASTER’S THESIS

30 cr
SHV16EX1020   30 cr


« Back to degree programmes