Curricula 2016–

D = full-time studies
F = part-time studies

Degree Programme in social- and healthcare, Vasa (Master) (90 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care (nursing)/ Master of Social Services
Duration of studies: 2-3 years
Study type: Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced Professional Studies

55 cr
SHV14HL15    15 cr
SHV14HL01

Leadership and collaboration of coworkersStuderande

Kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri

Kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier – t.ex. hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap – i ett hållbart förändringsledarskap

Kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan analysera, tillämpa och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap

Kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 cr
SHV14HL02

Health economics and worker´s rightsStuderande

Kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv

Kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé

Kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget

Kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
1
5    5 cr
SHV14HL03

Quality and change managementStuderande

Kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.

Känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.

Kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 cr
SHV16FU510   15 cr
SHV16FU01

Advancement of knowledge and operations managementThe students should:
Have the knowledge and skills to independently look for, and be familiar with, field-specific literature. Be able to use information taken from literature, and utilize it to describe how theories can be transferred to/used in practice.
Understand and be able to use/transfer theoretical knowledge to other course participants and the working community through different exercise tasks.
1
5    5 cr
SHV16FU02

Research methodsThe students should:
Have profound knowledge of the research process, based on the principles of action research.
Have profound theoretical and practical knowledge about qualitative and quantitative research- and developmental processes and methods.
Be prepared to identify and carry out a current developmental project related to working life.
1
 10   10 cr
SHV16UL1510   25 cr
SHV16UL01

Organisational theory and strategic leadershipStuderande

Kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen

Är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap

Har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv

Kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen

Kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
1
5    5 cr
SHV16UL02

Welfare policy and societal impactStuderande

Är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter

Kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender

Kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg

Kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 cr
SHV16UL03

Economical analysis and assessmentStuderande

Är väl förtrogen med offentliga sektorns ekonomistyrning
och privatföretagsekonomi

Kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått

Kan planera, förverkliga och slutredovisa projekt med extern finansiering
1
5    5 cr
SHV16UL04

Human Resource ManagementStuderande

Är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur

Kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling

Kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling

Kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
1
 5   5 cr
SHV16UL05

Quality management and evaluationStudents are able to

Define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives

Identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care

Describe the most central quality management systems within social- and health care

Integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
1
 5   5 cr
SHV16BA     30 cr
SHV16BA01

Continuous Quality Improvement in the Clinical LaboratoryThe student is able to evaluate and develop clinical laboratory work by using national and international quality guidelines, standards and evidence based knowledge.
1
     5 cr
SHV16BA02

New Methods in the Clinical LaboratoryThe student anticipates the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise and applies acquired knowledge in multiprofessional teams.
The student is able to plan, execute and evaluate the implementation and development of clinical laboratory methods.
1
     5 cr
SHV16BA03

Expertise in Clinical Laboratory Worka) Preanalytics and customer processes and their development in the chosen area of expertise
b) Elective area of clinical expertise according to the student’s individual study plan.
expertise.
The student acts as an expert in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and participates in the multiprofessional competence development of the work community.
The student anticipates future challenges in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and applies the acquired knowledge in developing laboratory work in multiprofessional teams.
1
     10 cr
SHV16BA04

Optional studiesThe student is able to strengthen the skills and competencies in the clinical laboratory work
     10 cr
SHV16RS     30 cr
SHV16RS01

Developing quality management and safety cultureAims
The student is able to evaluate present in clinical radiography safety culture critically and develop and manage it considering the current health policy.
Contents
- Ethical and cost-effective in clinical radiography
- Quality management models and theories in clinical radiography.
- Concepts and principles of safety culture in clinical radiography
- Most general evaluation methods in clinical radiography.
1
     5 cr
SHV16RS02

Developing patient care and safetyAims
The student is able to assess and develop patient centered and safe radiography and radiotherapy.
Contents
- Principles of patient centered care and customer oriented services.
- Managing health care information systems and developing work flows.
- Evidence-based patient centered guidance and counselling
- Informing the patient and health care staff about safety, risks and radiation protection
- Evaluating and developing clinical skills in patient care (e.g. alternative points of view e.g. safe use of contrast and enhancement agents and medication, pain management, emergency care).
     5 cr
SHV16RS03

Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiographyAims
The student is able to develop optimization process of patient dose and image quality in clinical radiography.
Contents
- Principles of justification and optimisation of examinations/treatments by their indications, procedures and image quality.
- International, national and organisation specific best practices.
- Evaluating and developing factors associated to image quality and patient dose.
- Developing expertice in dose optimisation
Additional information
Part a 5 ects: Survey of excisting situation
Part b 5 ects: Developing practices and evaluation of the development.
     10 cr
SHV16RS04

Optional studiesOptinal studies that strengthen knowledge, skills and competence in clinical radiography and radiotheraphy and/or leadership and management.
     10 cr
VAL

ELECTIVE STUDIES

5 cr
VALFRI 5   5 cr
EXA

Degree thesis

30 cr
SHV16EX  30  30 cr


« Back to degree programmes