Curricula 2016–

D = full-time studies
F = part-time studies

Degree Programme in Radiography and Radiotherapy (210 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelor of Health Care
Qualification title: Bachelor of Health Care (Radiographer)
Duration of studies: 3,5 years
Study type: Full-timeFull-time   Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core Studies

14 cr
RA16IN113   14 cr
RA16IN013    3 cr
RA16HU01

Sustainable developmentStuderande
-förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling utgående från ekologiskt, socialt, och ekonomiskt perspektiv. --kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap att verka för global hållbar samhällsutveckling.
-känner till Novias hållning i miljöfrågor.
-är väl insatt i arbetarskyddslagar och förordningar samt bekant med andra instansers verksamhet som arbetar med arbetarskyddsfrågor.
1
2    2 cr
RA16FI01

FinnishThe student
- demonstrates ability to communicate in a natural and professional manner, in speaking as well as writing, in a work context, including customer service.
- demonstrates proficiency in the terminology of the field and is able to benefit from research and literature in his/her professional development
- shows such skills in the Finnish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that the student must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Finnish. Written and oral skills are assessed separately.
1
3    3 cr
RA16SV01

SwedishStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
-är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 cr
RA16EN01

EnglishThe student
- shows the ability to communicate in a professional manner in a work context in speaking as well as writing
- is familiar with essential terminology within his/her field and is able to benefit from professional literature
- has a positive attitude to developing his/her receptive and productive language skills and is familiar with the relevant tools
- is aware of cultural differences in international contexts
1
 3   3 cr
YRK VÅ

THEORETICAL STUDIES

106 cr
RA16GR11    11 cr
RA16GR01

Introduction to clinical radiography and radiotherapyStuderande
-känner till historiska rön gällande radiografi och strålbehandling
-har en inblick i de olika modaliteter inom diagnostiken och terapeutiska radiografin och har grundläggande kunskap om röntgenskötarens profession.
-har insikt i grundläggande begrepp
-känner till den kliniska radiografins forskningsområde
1
4    4 cr
RA16GR02

Basic nursing careAtt studerande efter godkänd kurs har grundläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder.
1
3    3 cr
RA16GR03

First aidAtt studerande
-kan identifiera behov av första hjälp samt kan ge första hjälp.
-känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
1
2    2 cr
RA16GR04

Social- and health care in FinlandAtt studerande
-har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde
-är förtrogen med aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården.
1
2    2 cr
RA16KR 144  18 cr
RA16KR01

Clinical nursing careStuderande:
-har insikt i de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna och i vården och behandlingen av dessa
-har grundläggande kunskaper om pre- och postoperativ vård samt akutvården och intensivvården och förstår de säregna behoven hos dessa patienter.
  4  4 cr
RA16KR02

Medication therapyStuderande
- är förtrogen med etiska aspekter och de författningar som gäller vid läkemedelsbehandling
- är förtrogen med olika läkemedelsformer och administreringssätt
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
- behärskar grundläggande räknesätt, som krävs för läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
- är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering
- är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik
1
 5   5 cr
RA16KR03

Geriatrics and paediatricsStuderande:
- har grundläggande insikter i problem och sjukdomar hos äldre och barn
-har förutsättningar att bemöta barn och ungdomar samt åldringar och förstår deras säregna behov.
1
 3   3 cr
RA16KR04

Person centred approaches to nursing careStuderande
- kan bemöta individen som expert på sitt eget liv och i vården ta tillvara patientens egen erfarenhet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
- har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
- förstår pedagogikens och handledningens grunder
- kan tillämpa undervisning och handledning för att hjälpa patienter till större grad av självvård
- kan handleda anhöriga och studerande
1
 3   3 cr
RA16KR05

The theoretical and ethical basics in nursing careStuderande
- har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
- har kunskap om och kan tillämpa de vårdvetenskapliga grundbegreppen hälsa och välbefinnande, människa, patient, livsvärld, lidande och vårdande
- har kännedom om vårdens etiska grunder och kan tillämpa dem i vården
- har grundläggande förmåga att i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och kan genom att respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar verka utan att kränka de mänskliga rättigheterna
1
 3   3 cr
RA16BM93   12 cr
RA16BV01

Human physiology and anatomy 1The students
- have knowledge of Latin and Greek anatomical terms
- have knowledge about cells, tissues and the integumentary system
- have knowledge about and understands how the nervous system regulates physiological processes in the body
- understands the structure and function of the sense organs
- understands how the endocrine system regulates body metabolism and organ functions
- have knowledge about the structure and function of the reproductive system
- have fundamental insights into the support- and movement organs
1
3    3 cr
RA16BM02

Human physiology and anatomy 2The students
- have knowledge of the structure and function of the circulatory system
- have knowledge of the structure and function of the lymphatic system
- have knowledge of the structure and function of the respiratory system
- have knowledge of the structure and function of the digestive and secretory organs
- have knowledge of the structure and function of the kidneys and urinary tracts
- have knowledge of the importance of the fluid, electrolyte and acid-base balance
1
3    3 cr
RA16BM03

Clinical microbiologyStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota (normalflora)
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av mikrobiologi inom vårdyrket
- behärskar aseptiskt arbetssätt
1
3    3 cr
RA16BM04

Immunology and pathologyStuderande
- har kunskap om människans cellbiologi, biokemi, metabolism och metaboliska störningar
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering (infektion, vaccination, rhesusimmunisering, passiv immunisering)
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
2
 3   3 cr
RA16ST14    14 cr
RA16ST01

Clinical physics and radiation biologyStuderande:
- har en grundläggande förståelse i ellära och goda insikter i strålning för att kunna tillämpa kunskapen i kommande kurser där olika typer av metoder och därmed olika typer av strålning används
-förstår strålningens växelverkan med materia, har grudläggande insikter i hur strålningen verkan på människan samt olika organs och vävnaders strålkänslighet.

Kärnkompetenser
1
4    4 cr
RA16ST02

Radiation safetyStuderande:
-känner till lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen
av strålning och kan tillämpa dem
-förstår det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter och kan arbeta enligt godkända principer inom området.


Kärnkompetenser
1
3    3 cr
RA16ST03

Diagnostic radiography 1Studerande:
-förstår funktionsprinciperna för röntgenrör och generatorerna, röntgenstrålningens uppkomst och har grundliga insikter i avbildningsteknik och användning av röntgenapparatur för nativundersökningar
-har fördjupad kunskap i människans anatomi
-behärskar grundläggande projektionslära och kan grundprinciperna för att planera, utföra och utvärdera nativundersökningar
-har en grundläggande kunskap om patologiska fynd.
-har grundläggande kunskper i ultraljudsteknik och är förtrogen med olika undersökningar; förberedelse, genomförande och eftervård.
-har goda insikter i olika typer av röntgenapparatur för undersökning av täder och käkar.
-kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt och har kunskap om smittosamma sjukdomar och isoleringsprinciper.
-förstår vikten av gott patientbemötande och har grundläggande kunskaper i omvårdnadsteorier
-förstår principer för trygg och säker patientvård
-kan beakta principerna för hållbar utvecklingen gällande strålning.
1
7    7 cr
RA14SM 10   10 cr
RA16SM01

Diagnostic radiography 2Studerande:
-har grundläggande insikter om undersökningsmetoderna och inventionerna i genomlysning, mammografi och datortomografi.
-har grundläggande färdigheter att under handledning planera och utföra de vanligaste genomlysnings- mammografi- och datortomografiundersökningarna
-förstår betydelsen av kontrastmedel och dess trygga användning samt första hjälp relaterad till dessa
-har fördjupad kunskap i anatomi och projektionslära och känner till de vanligaste patologiska fynden inom området.
-sttuderande har grundläggande kunskaper och färdigheter i iv-kanylering och katetrisering för att kunna tillämpa dem på kommande praktik.
-Har förmåga att bemöta och vårda patienten helhetsmässigt och har goda insikter i etiska riktlinjer och de yrkesspecifika etiska koderna
Kärnkompetenser
1
 7   7 cr
RA16SM02

Diagnostic radiography 3 - Nuclear medicineStuderande:
- har insikt i grundprinciperna för användandet av gammakamera och känner till alla avbildningsmetoder inom nuklearmedicin
-har kunskap om radioaktiva ämnen och radiofarmaka och grundläggande färdigheter för trygg användning av dessa
-känner till nuklearmedicinsk patologi
-har grundläggande beredskaper för att under handledning planera, utföra och utvärdera de vanligaste nuklearmedicinska undersökningarna
-kan vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökning/behandling
-kan arbeta enligt hållbara utvceklingens principer inom nuklearmedicin.
Kärnkompetenser
1
 3   3 cr
RA16SA  15  15 cr
RA16SA01

Diagnostic radiography 4Studerande:
- behärskar grundprinciperna för MRI - och angiografiapparatur och utensiler
-har insikt i undersökningsmetoderna och inventionerna
-har fördjupad kunskap i anatomi, projektionslära och strålhygien samt känner till radiologisk patologi
-har färdighet att vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar, säkerhet även för akuta situationer
-har förmåga och beaktar trygg och säker patientvård
1
  6  6 cr
RA16SA02

Therapeutic radiographyStuderande:
- har grundläggande insikter i cancersjukdomar, epidemiologi och behandlingsmetoder
-känner till den onkologiska vårdens särdrag
-behärskar grundprinciperna för användandet av strålbehandlingsapparatur och har goda kunskaper om strålbehandlingen som en behandlingsform av cancer
-har goda kunskaper i vården av cancerpatienter och förstår dess speciella särdrag
-är väl förtrogen med betydelsen av trygg och säker patientvård.
1
  7  7 cr
RA16SA03

Patient safety in radiotherapy and in interventional radiologyStuderande:
Har insikt i specifika patientsäkerhetsaspekter vid strålbehandling, interventionsradiologi och MRI
1
  2  2 cr
RA16FP 34  7 cr
RA16FP01

Research methodologyStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
1
 3   3 cr
RA16FP02

Research methodsStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
1
  4  4 cr
RA16AL 4 15 19 cr
RA16AL01

Quality assurance and radiation safetyStuderande:
-har fördjupad kunskap om lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen av strålning
-behärskar det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter
-är förtrogen med utvecklings- och kvalitetsarbete inom radiografi och strålbehandling och inser deras roll för hållbar utveckling
-har kunskaper och färdigheter att utföra ett eget arbete/uppdrag i kvalitetsutveckling.
Kärnkompetenser
   5 5 cr
RA16AL02

Leadership and entrepreneurshipStuderande
- känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning samt har beredskap att leda arbetet
- får en inblick i att planera och organisera verksamheten
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- har grundläggande insikter i företagsamhet
1
   4 4 cr
RA16VF01

Support subjects for radiographersThe students have obtained knowledge that support them in their personal development and/or professionalism.
Specific qualifications according to chosen course.
1
 4 3 7 cr
RA16AL03

Alternative enhanced studiesStuderande:
- fördjupar sig i eget valbart alternativ genom att analysera nyaste forskningen och aktualiteter samt redogör för kvalitetsaspekterna inom området.

Kursen löper parallellt med den kliniska fördjupningen så att arbetet kan förankras i praktiken.
   3 3 cr
Val

Elective Studies

cr
      cr
EXA

Degree thesis

15 cr
EXAMENSA 3102 15 cr
RA16EX01

Thesis, idea and frameworkStuderande har förmågan att producer en ide för sitt lärdomsprov och kan framföra och argumentera för sina val.
 3   3 cr
RA16EX02

Thesis, plan and executionStuderande har förmåga att självständigt utföra ett skriftligt examensarbete enligt högskolans regler. Kan arbeta systematiskt och målmedvetet enligt vetenskapliga grunder och etiska regler.
  10  10 cr
RA16EX03

Thesis, presentation and maturity testStuderande har utfört sitt examensarbete och har förmåga att framföra sitt arbete i någon godkänd form samt påvisar i mognadsprov sina språkliga och fackliga kunskaper.
   2 2 cr
PRA VÅ

CLINICAL STUDIES

75 cr
RA16KS15202713 75 cr
RA16KGV01

Basic clinical nursing careStuderande:
-har grunläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder
-har färdighet att identifiera och tillgodose patintens behov av grundvård
-har förmåga att skapa en god patientrelation, kan fungera ansvarsfullt och engagerat i patientvården samt inse betydelsen av samarbete.
1
3    3 cr
RA16KRP01

Clinical radiography 1Studerande:
-har förmåga att planera, utföra och utvärdera de vanligaste nativundersökningarna under handledning
-har färdigheter att fungera som skötare vid ultraljudsundersökningar och biopsier, punktioner
-kan planera, utföra och utvärdera tand- och käkundersökningar
-kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt
-har grundläggande insikter i patientens helhetsvård och kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi
-förstår och arbetar i enlighet med principer för trygg och säker patientvård.
1
12    12 cr
RA16KRP02 15   15 cr
RA16KRP03

Clinical radiography 3 - NuclearmedicinStuderande:
- har förmåga att tillämpa teoretisk kunskap inom nuklearmedicin
-har färdighet att planera, utföra och utvärdera de vanligaste undersökningarna under handledning
-kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningen/behandlingen
-har utvecklat förmågan till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete
-har färdighet att självständigt förvärva nya kunskaper i nuklearmedicinsk radiografi.
 5   5 cr
RA16KRP04

Clinical radiography 4Studerande:
- har beredskap att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken
-har förmåga att självständigt och som medlem i arbetsteam planera, utföra och utvärdera nativundersökningar, MRI- och angiografiundersökningar
-kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar och inventioner och har god beredskap att vårda patienten vid olika tllfällen/olika omständigheter/ med varierande behov och problem.
-förstår innebörden av säker och trygg patintevård till alla delar
-är förtrogen med vården på andra typer av avdelningar än sina egna
-kan tillämpa principerna för den hållbar utvecklingen i sitt arbete i alla dimensioner och har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga
-har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostiska radiografins delområden.
  17  17 cr
RA16KRP05

Clinical radiotherapyStuderande:
-kan tillämpa teoretisk kunskap inom strålbehandlingen och har färdighet att planera, förverkliga och utvärdera strålbehandlingar under handledning
-har förmåga och färdighet att bemöta, vårda och stöda cancerpatienten och hans anhöriga
-har insikt om vårdkjedjans betydelse för cancerpatientens helhetsvård samt har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete
-har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i terapeutisk radiografi.
  10  10 cr
RA16KRP06

Enhanced clinical studiesStuderande:
-har fördjupade teoretiska kunskaper i valt fördjupningsområde och färdigheter att utnyttja dem i kliniskt arbete. -visar sig behärska självständigt planeringen, utförandet och utvärderingen av ofta förekommande undersökningarna och behandlingarna inom fördjupningen
-behärskar bemötandet, helhetsmässig vård och handledning av patienten.
-har god förmåga till samarbete samt visar ansvar i arbetet med ökat krav på självständighet och initiativförmåga. -har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper samt att även i nya situationer uppmärksamma, analysera, strukturera och lösa problem hörande till fördjupningsalternativet.
   13 13 cr


« Back to degree programmes