Uutta avointa energiaa

Europeiska socialfonden ESF


Period: 2.10.2015 - 2.5.2019

Innehåll: Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus ja täydennyskoulutus koetaan
usein liian hitaaksi ja
suunnitteluprosessiltaan raskaaksi, jotta kasvu- ja rakennemuutosalojen
tarpeisiin voitaisiin vastata nopeasti. Energiaala,
erityisesti kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen,
vaativat laajaa ja monialaista osaamista
kaikilta alan toimijoilta (kuten kuntien rakennusvalvojat, arkkitehdit,
suunnittelijat, työnjohtajat).

Hankkeessa kehitetään tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva
uudentyyppinen ketterä
täydennyskoulutusmuoto (AgileAMK-malli), jossa tutkintokoulutuksen osia
jalostetaan ja täydennetään tarjottavaksi
avoimesti kaikille opiskeltavaksi. Tällöin pystytään nopeasti ja joustavasti
vastaamaan yhteiskunnan osaamistarpeisiin.
Mallin avulla yhdistetään ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen sekä
saadaan selville mm.
paikkakuntakohtaiset osaamistarpeet.

Ammattikorkeakouluilla on energia-alan asiantuntemusta, jota halutaan ja
voidaan jakaa kansallisesti, avoimesti
suuremmille kohdejoukoille. Näin tuetaan työllistymistä ja henkilöiden
osaamista syvennetään energia- ja
rakentamisalalla.

Jotta ammattikorkeakoulujen osaamista saadaan levitettyä kustannustehokkaasti
ja avoimesti, kehitetään hankkeessa
joustava, nopeasti muutettavissa oleva täydennyskoulutusmuoto.
Tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuvaa
ketterää täydennyskoulutusmuotoa – AgileAMK-mallia – kehitetään ja mallinnetaan
toteuttamalla neljä MOOCpilottikurssia
(MOOC, Massive Open Online Course).

AgileAMK-malli sisältää seuraavat elementit:

1. Ketterä sisältöjen tuottamisen ja räätälöinnin menetelmä (vrt. Scrum), jossa
hyödynnetään olemassa olevia
aineistoja ja tutkinnon osien sisältöjä.
2. Koulutuksen järjestämisen prosessi ammattikorkeakoulun sisällä (miten
malliin liittyvät mm. tietohallinto,
täydennyskoulutusyksikkö, opetusteknologinen tukiyksikkö, opiskelijahallinto
jne.)
3. Syntyvien MOOC-pilottikurssien keskitetty jakelu, markkinointi, hallinnointi
ja opiskeluympäristö.
4. Laadun varmistaminen ja laatukriteeristö, joilla varmistetaan tutkinnon
osista räätälöityjen sekä uusien sisältöjen
laatu MOOC-kursseissa. Hankkeeseen sisältyy myös itse ketterän mallin prosessin
laadunhallinta.
5. MOOC-pilottikurssit, joiden avulla mallia rakennetaan ja toimivuutta
testataan.
6. Verkosto, hankkeen partnerit, joiden työnjaosta ja hankkeen jälkeisistä
vastuista on sovittu.
7. Tarjontaväylät - ja tavat
8. Energia-alan toimijat ja hankkeet, joihin kytkeytymällä ja yhteistyötä
tekemällä syntyneet tuotokset ja energia-alan
osaaminen levitetään (tässä hankkeessa Tampereen INKA-ohjelma,
Teknologiateollisuus, FInZEB-hanke,
VirtuaaliAMK-verkosto)

Hankkeessa hyödynnetään VirtuaaliAMK-verkostossa koko toiminnan aikana
koeteltua ja monipuolista verkostoosaamista
sekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden vahvaa substanssi- ja
pedagogista osaamista. Hankkeen
tavoite on mallintaa tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva
uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto. AgileAMK-mallin testaamiseksi ja
toteuttamiseksi tuotetaan ja tarjotaan seuraavat maksuttomat ja kaikille avoimet
MOOC-pilottikurssit, joilla vastataan koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksiin
hankkeessa tunnistetuilla aloilla:

1. Lähes nollaenergiarakentaminen
Kehitetään MOOC-pilottikurssi aloille, joilla on uusien teknologioiden,
kestävien energiaratkaisujen ja uusien
energiamääräysten mukanaan tuomat osaamisvajeet (esim. rakennusvalvojat,
suunnittelijat, arkkitehdit). MOOCpilottikurssin
sisältö on EU-direktiivin määrittelemä. Lähes nollaenergia rakentamisen tavoite
eli nZEB (Nearly Zero
Energy Building) tuo paineita kouluttaa uusia osaajia koko Suomen laajuisesti.
Rakennusten
energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että 31.12.2018 jälkeen uudet
rakennukset, jotka ovat viranomaisten
käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia sekä 31.12.2020
jälkeen kaikki uudet rakennukset
(http://lvi-talotekniikka.teknologiateollisuus.fi/sites/lvitalotekniikka/
files/file_attachments/FInZEB_esittelykalvot141028.pdf).
Lähes nollaenergia rakentamisen MOOC-pilottikurssista kehitetään suomen- sekä
ruotsinkielinen versio.

2. Kestävät energiaratkaisut
MOOC-pilottikurssin sisällöillä edistetään tavoitteita, jotka liittyvät
vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energian
tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen.
Kurssin sisällöissä hyödynnetään
ammattikorkeakoulujen olemassa olevia tutkinnon osia ja alan opettajien uusinta
tietoa ja osaamista.
Ammattikorkeakoulujen energiaosaaminen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä
suurelle kohdejoukolle.
MOOC-pilottikurssit tuotetaan AgileAMK-mallin avulla kustannustehokkaasti
hankkeen tuotanto- ja
asiantuntijatiimeissä, jotka koostuvat hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen
lehtoreista, yliopettajista ja
verkkopedagogiikan sekä opetusteknologian asiantuntijoista. Pilotteihin
osallistuvat täydennyskoulutettavat osallistuvat
AMK-mallin kehittämiseen antamalla palautetta ja tuomalla tärkeää tietoa
hankkeelle osaamistarpeista sekä mallin
toimivuudesta.
AgileAMK-malliin sisältyvissä tuotantotiimeissä toteuttajat ja tekijät
työskentelevät pääosin yhteisöllisesti verkon
työvälineitä hyödyntäen. Malliin sisältyy myös projektinhallinta.

AgileAMK-malli julkaistaan avoimesti ja ilmaiseksi julkisessa internetissä
kaikkien saataville. VirtuaaliAMKverkostotoiminnan
kautta AgileAMK-malli tullaan levittämään ammattikorkeakouluihin, jotka voivat
integroida sen
osaksi normaalia koulutustoimintaa.
AgileAMK-malliin kuuluu myös laadunvarmistus. Hankkeessa kehitetään
laatukriteeristö hyödyntäen alan
kansainvälistä tutkimustietoa ja räätälöiden VirtuaaliAMK-verkostossa
kehitettyjä laatukriteereitä.

Hankkeen tuotokset: tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva
uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto
ja sen sisältöjen tuottamisen ketterä menetelmä (AgileAMK-malli), neljän
energia-alan MOOC-pilottikurssin materiaalit
ja laatukriteeristö julkaistaan avoimesti maksutta kaikkien saataville
internetissä Creative Commons -lisenssein CC0,
CC BY tai CC BY-SA, jotka ovat ESR-hankkeissa hyväksyttäviä lisenssejä. (Lähde:
http://creativecommons.fi/2012/02/avoimet-sisallot-esr-hankkeissa/).

Hankkeessa syntynyt verkosto säilytetään ja AgileAMK-malli integroidaan
hankkeen aikana osaksi
ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa. Hankkeessa toteutettavat
MOOC-pilottikurssit tulevat avoimesti
keskitetyn jakelualustan, VirtuaaliAMK-verkoston moodle.amk.fi –palvelun
(tunnetaan myös nimellä DIGMA-palvelu)
kautta opiskeltaviksi.
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja hallinnollisesti TAMKin alainen
VirtuaaliAMK-verkoston kehittämisyksikkö
(amk.fi) vastaavat jatkossa AgileAMK-mallin jakelusta ja syntyneiden tuotosten
ylläpidosta. Kukin osatoteuttaja voi
hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia samoin ehdoin kuin muu maailma, eli
yllä mainittujen Creative Commons -
lisenssien rajoissa.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), ELY

Projektägare: Tampereen ammattikorkeakoulu

Projektledare: Leif Östman

Samarbetspartners: Arcada, Centria, Haaga-Helia, KAMK, Novia, OAMK, LAMK, Turun amk, SAMK ja TAMK


Hemsida