SAM - "Olika tillsammans. Studerande inom småbarnspedagogik utvecklar interprofessionell samsyn.

Konstsamfundet


Period: 3.4.2023 - 30.6.2025

Content: Projektets syfte är att studerande inom olika småbarnspedagogiska utbildningar möts och tillsammans utvecklar interprofessionell samsyn.
Projektet genomförs som ett samarbete mellan Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Åbo Akademi i Vasa. Avsikten är att utbildningarna inom småbarnspedagogik utvecklar samarbetet sinsemellan och genom detta fungerar som exempel och visar de
studerande vikten av gott samarbete.
De studerande som deltar i projektet möts regelbundet för handledning och gemensamma studier kring en samsyn angående småbarnspedagogikens uppdrag (undervisning, fostran och vård), mål och värderingar. Projektet vill stärka studerandes tilltro till sin egen yrkeskompetens i relation till andra professioner. Genom att delta i projektet ges studerande möjlighet att få inblick i de andra
professionernas arbetsuppgifter samtidigt som samarbetet mellan utbildningarna öppnar upp för nya arbetslivsvägar.

Inom de olika arbetspaketen (se nedan) utvecklas studerandes yrkesidentitet så att de kan förstå och identifiera egen och andra professioners kompetenser. Därmed ökas respekten för varandras professioner. Redan under studietiden utvecklar de studerande färdigheter som bidrar till
förmåga att samarbeta i interprofessionella team. Inom ramarna för projektet utvecklar utbildningarna gemensamt en modell för att introducera
studerande från andra och tredje stadiet till interprofessionellt arbete inom småbarnspedagogik.
På basen av den forskning som bedrivs inom projektet ökar kunskapen om hur studerandes interprofessionalitet inom småbarnspedagogiken kan stärkas.
Projektet som helhet har även stärkt samarbetet mellan de olika utbildningarna och utmynnat i en modell för fortsatt framtida samarbete.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Fonder och stiftelser via YA, Konstsamfundet, SFV, BMR, SKF

Project manager: Susanne Davidsson

Partners: Yrkesakademin i Österbotten, Åbo Akademi