WebPRECIKEM - Mångspråkig plattform för PRECIKEM-projektens informationsspridning

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU NTM


Period: 1.8.2021 - 31.12.2022

Content: De sura sulfatjordarnas betydelse som bakomliggande orsak till en allvarlig försämring av vattendragens välmående är välkänd.En klimatförändring förväntas orsaka mera extrema väderleksförhållanden, med intensivare torka på sommaren och meranederbörd/avrinning på vintern, vilket har potential att ytterligare förstärka de sura sulfatjordarnas negativa effekter. Enkombination bestående av en reglerbrunn för att styra grundvattennivån i ett odlingsfält, underbevattning för att kompensera föravdunstning under torra somrar och PRECIKEM-behandling för att motverka försurningen som är oundviklig under torrperioder,kan vara en nyckel till ett framgångsrikt jordbruk i det framtida klimatet.PRECIKEM-behandlingen, dvs underbevattning med suspensioner av ultrafinkornig kalksten och torv, har utvecklats sedan 2010i tre olika projekt. Under åren 2010-2014 inleddes utvecklingen av en ny och i innovativ behandlingsmetod i projektet PRECIKEM(Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra). Målet med detta projektvar riktade kemiska metoder som bidrar till att de sura sulfatjordarna kan användas av odlare på ett miljömässigt hållbart sätt. Idet följande projektet, PRECIKEM II (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbartjordbruk), var målet en metod med miljövänliga substanser som både styr markens pH-värde och syretillgång. I ProPRECIKEMprojektet tas ytterligare steg för att föra PRECIKEM-metoden ut i praktisk användning. Genom en teknikutveckling vad gällerdosering och pumpning, samt en aktiv informationsspridning, görs behandlingsmetoden tekniskt och praktiskt tillgänglig förjordbruket.Under 2020 har informationsspridningen försvårats. Därför planeras nu en trespråkig informationsplattform i form av en hemsidadär PRECIKEM-projektens metodbeskrivningar och resultat publiceras. Vi riktar oss till jordbrukare, myndigheter och forskare,regionalt, nationellt och internationellt.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , NTM

Project owner: Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola

Project manager: Sten Engblom

Partners: Vasa Yrkeshögskola