Virtuell hemmiljö - (Svenska kulturfonden och Aktiastiftelsen)

Svenska kulturfonden


Period: 11.3.2019 - 9.1.2020

Content: Vi utvecklar ett verktyg för att stöda högskoleundervisning.I projektet utvecklas en virtuell prototyp av en hemmiljö, som även testas och utvärderas genom småskaligpilotering. Den virtuella hemmiljön används som undervisningsunderlag för social och hälsovårdsstuderande ochingenjörsstuderande på Yh Novia i Vasa. Genomförandet av projektet sker i samarbete mellan utbildningarna inomSocial- och hälsovården och utbildningarna inom Tekniken i Vasa på Yh Novia.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Anne Hietanen