Västankvarn - en västnyländsk matkälla

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 17.5.2013 - 5.9.2016

Content: Efterfrågan på närmat eller lokal mat ökar och dagens konsumenter förväntar sig
ett brett utbud av sådana grönsaker, frukter och bär – helst året om. För många
konsumenter är kännedom om varors ursprung viktigt, för en del helt avgörande
för deras köpbeslut. Närmat intresserar förutom slutkonsumenterna även
restauranger, handeln och den offentliga sektorn. För närvarande är
förädlingsgraden samt produktionsnivån i regionen inte tillräcklig och en
fortsatt tillväxt i utbudet av västnyländska produkter är önskvärd. Projektet
vill stöda och informera yrkesodlare, studeranden, nyutexaminerade och
mångkulturella grupper i arbetet med odling och förädling. Ett annat syfte är
att ta tillvara den kunskap som finns i Västnyland. Projektet ska leda till en
ökad dialog om odling och förädling av livsmedel mellan producentföretag,
restaurang- och storkök.

Målet är att ta fram hållbara lösningar inom odlings- och
förädlingsverksamheten och via åtgärderna bidra till att ge näringen med en ny
och bred grund att stå på. Västankvarn Gård är den fysiska platsen för
projektets demonstrationsodlingar och vidareförädling.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Stiftelsen finlandssvenska jordfonden, Föreningen Konstsamfundet och utbildningsstiftelsen Sydväst

Project owner: Novia

Project manager: Ulrika Grönvik