Var är du? - Samarbetsprojekt med Johannes Församling i Helsingfors

Period: 1.10.2020 - 19.1.2021

Content: Ensamhet är ett problem för personer i alla åldrar. Enligt forskning känner upp till 20 procent av barn och unga samt 30 procent av äldre sig ensamma i Finland. Upplevelsen av ensamhet har ofta många orsaker och orsakerna kan variera hos olika människor och i olika skeden av livet. Ensamheten kan vara social, vilket betyder avsaknad av nära människor, eller emotionell då man upplever att man saknar nära människorelationer. Tidigare trodde man att ensamhet främst påverkade människan psykiskt. I dag för forskarna fram att gemenskap har en stor betydelse också för vårt fysiska välmående.Projektets syfte är att hitta verksamhetsformer för att motverka ensamhet bland församlingsmedlemmar. I detta projekt görs delaktighetsskapande intervjuer med församlingsmedlemmar om deras upplevelser av ensamhet och deras förväntningar på församlingens verksamhet. Resultat: En tema-vecka om ensamhet arrangerades 2019 med ca 200 sjukskötar -, hälsovårdar- och socionom studerande vid Novia, som deltog i program och utförde intervjuer med handledning av 10 lärare från Novia.6 Examensarbeten på YH Novia skrevs i projektet.Kyrkpressen 11.7.2019, Harms Aalto M. Var är du ? ENSAMHET.ENSAMHET."Vad är det vi vill säga och förmedla? Ochhur kan det tänkas se ut i betraktarens öga?” Kyrkpressen, 11.7.2019.https://www.kyrkpressen.fi/helsingfors/57571 var ar du. htmlVega morgonradio 2.10.20219.HBL 27.9.2019, Miettinen P. Ensamhet det största svenska problemet i Helsingfors”https ://www.hbl.fi/artikel/ensamhet det storsta svenska problemet i helsingfors/Johannes församling, hemsida 15.11.2019. En temavecka som bar frukt tillsammans kan vi bekämpaensamhet https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/varardu160entemaveckasombarfrukt?fbclid=IwAR1_TZRk6bEawzuxBwJRTL6xe7YoGqgDJuKjijYlrw0GSvniNGV9PiZU2hcJohannes församling, blogg 2020.Strandell Laine C, Sundström J & Björkqvist T Jag behöver inte varaensam, men jag kan vara det ”..https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/bloggtext1608221jagbehoverintevaraensammenjagkanvaradet8221Yrkeshögskolan Novia Novialia blogg 2020. Strandell Laine C, Sundström J & Björkqvist T . Jag behöverinte vara ensam, men jag kan vara det ” https ://www.novia.fi/novialia/ vistuderarpanovia

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Henriksgatan

Financers: Johannes Församlingar i Helsingfors

Project owner: Yh Novia

Partners: Johannes Församling, Yh Novia

Partners: Johannes Församling, Yh Novia