Uutta avointa energiaa

Europeiska socialfonden ESF


Period: 2.10.2015 - 2.5.2019

Content: Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus ja täydennyskoulutus koetaan usein liian hitaaksi jasuunnitteluprosessiltaan raskaaksi, jotta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin voitaisiin vastata nopeasti. Energiaala,erityisesti kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen, vaativat laajaa ja monialaista osaamistakaikilta alan toimijoilta (kuten kuntien rakennusvalvojat, arkkitehdit, suunnittelijat, työnjohtajat).Hankkeessa kehitetään tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterätäydennyskoulutusmuoto (AgileAMK-malli), jossa tutkintokoulutuksen osia jalostetaan ja täydennetään tarjottavaksiavoimesti kaikille opiskeltavaksi. Tällöin pystytään nopeasti ja joustavasti vastaamaan yhteiskunnan osaamistarpeisiin.Mallin avulla yhdistetään ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen sekä saadaan selville mm.paikkakuntakohtaiset osaamistarpeet.Ammattikorkeakouluilla on energia-alan asiantuntemusta, jota halutaan ja voidaan jakaa kansallisesti, avoimestisuuremmille kohdejoukoille. Näin tuetaan työllistymistä ja henkilöiden osaamista syvennetään energia- jarakentamisalalla.Jotta ammattikorkeakoulujen osaamista saadaan levitettyä kustannustehokkaasti ja avoimesti, kehitetään hankkeessajoustava, nopeasti muutettavissa oleva täydennyskoulutusmuoto. Tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuvaaketterää täydennyskoulutusmuotoa – AgileAMK-mallia – kehitetään ja mallinnetaan toteuttamalla neljä MOOCpilottikurssia(MOOC, Massive Open Online Course).AgileAMK-malli sisältää seuraavat elementit:1. Ketterä sisältöjen tuottamisen ja räätälöinnin menetelmä (vrt. Scrum), jossa hyödynnetään olemassa oleviaaineistoja ja tutkinnon osien sisältöjä.2. Koulutuksen järjestämisen prosessi ammattikorkeakoulun sisällä (miten malliin liittyvät mm. tietohallinto,täydennyskoulutusyksikkö, opetusteknologinen tukiyksikkö, opiskelijahallinto jne.)3. Syntyvien MOOC-pilottikurssien keskitetty jakelu, markkinointi, hallinnointi ja opiskeluympäristö.4. Laadun varmistaminen ja laatukriteeristö, joilla varmistetaan tutkinnon osista räätälöityjen sekä uusien sisältöjenlaatu MOOC-kursseissa. Hankkeeseen sisältyy myös itse ketterän mallin prosessin laadunhallinta.5. MOOC-pilottikurssit, joiden avulla mallia rakennetaan ja toimivuutta testataan.6. Verkosto, hankkeen partnerit, joiden työnjaosta ja hankkeen jälkeisistä vastuista on sovittu.7. Tarjontaväylät - ja tavat8. Energia-alan toimijat ja hankkeet, joihin kytkeytymällä ja yhteistyötä tekemällä syntyneet tuotokset ja energia-alanosaaminen levitetään (tässä hankkeessa Tampereen INKA-ohjelma, Teknologiateollisuus, FInZEB-hanke,VirtuaaliAMK-verkosto)Hankkeessa hyödynnetään VirtuaaliAMK-verkostossa koko toiminnan aikana koeteltua ja monipuolista verkostoosaamistasekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden vahvaa substanssi- ja pedagogista osaamista. Hankkeentavoite on mallintaa tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto. AgileAMK-mallin testaamiseksi ja toteuttamiseksi tuotetaan ja tarjotaan seuraavat maksuttomat ja kaikille avoimetMOOC-pilottikurssit, joilla vastataan koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksiin hankkeessa tunnistetuilla aloilla:1. Lähes nollaenergiarakentaminenKehitetään MOOC-pilottikurssi aloille, joilla on uusien teknologioiden, kestävien energiaratkaisujen ja uusienenergiamääräysten mukanaan tuomat osaamisvajeet (esim. rakennusvalvojat, suunnittelijat, arkkitehdit). MOOCpilottikurssinsisältö on EU-direktiivin määrittelemä. Lähes nollaenergia rakentamisen tavoite eli nZEB (Nearly ZeroEnergy Building) tuo paineita kouluttaa uusia osaajia koko Suomen laajuisesti. Rakennustenenergiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että 31.12.2018 jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat viranomaistenkäytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia sekä 31.12.2020 jälkeen kaikki uudet rakennukset(http://lvi-talotekniikka.teknologiateollisuus.fi/sites/lvitalotekniikka/files/file_attachments/FInZEB_esittelykalvot141028.pdf).Lähes nollaenergia rakentamisen MOOC-pilottikurssista kehitetään suomen- sekä ruotsinkielinen versio.2. Kestävät energiaratkaisutMOOC-pilottikurssin sisällöillä edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energiantuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Kurssin sisällöissä hyödynnetäänammattikorkeakoulujen olemassa olevia tutkinnon osia ja alan opettajien uusinta tietoa ja osaamista.Ammattikorkeakoulujen energiaosaaminen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä suurelle kohdejoukolle.MOOC-pilottikurssit tuotetaan AgileAMK-mallin avulla kustannustehokkaasti hankkeen tuotanto- jaasiantuntijatiimeissä, jotka koostuvat hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen lehtoreista, yliopettajista javerkkopedagogiikan sekä opetusteknologian asiantuntijoista. Pilotteihin osallistuvat täydennyskoulutettavat osallistuvatAMK-mallin kehittämiseen antamalla palautetta ja tuomalla tärkeää tietoa hankkeelle osaamistarpeista sekä mallintoimivuudesta.AgileAMK-malliin sisältyvissä tuotantotiimeissä toteuttajat ja tekijät työskentelevät pääosin yhteisöllisesti verkontyövälineitä hyödyntäen. Malliin sisältyy myös projektinhallinta.AgileAMK-malli julkaistaan avoimesti ja ilmaiseksi julkisessa internetissä kaikkien saataville. VirtuaaliAMKverkostotoiminnankautta AgileAMK-malli tullaan levittämään ammattikorkeakouluihin, jotka voivat integroida senosaksi normaalia koulutustoimintaa.AgileAMK-malliin kuuluu myös laadunvarmistus. Hankkeessa kehitetään laatukriteeristö hyödyntäen alankansainvälistä tutkimustietoa ja räätälöiden VirtuaaliAMK-verkostossa kehitettyjä laatukriteereitä.Hankkeen tuotokset: tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuotoja sen sisältöjen tuottamisen ketterä menetelmä (AgileAMK-malli), neljän energia-alan MOOC-pilottikurssin materiaalitja laatukriteeristö julkaistaan avoimesti maksutta kaikkien saataville internetissä Creative Commons -lisenssein CC0,CC BY tai CC BY-SA, jotka ovat ESR-hankkeissa hyväksyttäviä lisenssejä. (Lähde:http://creativecommons.fi/2012/02/avoimet-sisallot-esr-hankkeissa/).Hankkeessa syntynyt verkosto säilytetään ja AgileAMK-malli integroidaan hankkeen aikana osaksiammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa. Hankkeessa toteutettavat MOOC-pilottikurssit tulevat avoimestikeskitetyn jakelualustan, VirtuaaliAMK-verkoston moodle.amk.fi –palvelun (tunnetaan myös nimellä DIGMA-palvelu)kautta opiskeltaviksi.Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja hallinnollisesti TAMKin alainen VirtuaaliAMK-verkoston kehittämisyksikkö(amk.fi) vastaavat jatkossa AgileAMK-mallin jakelusta ja syntyneiden tuotosten ylläpidosta. Kukin osatoteuttaja voihyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia samoin ehdoin kuin muu maailma, eli yllä mainittujen Creative Commons -lisenssien rajoissa.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska socialfonden (ESF), ELY

Project owner: Tampereen ammattikorkeakoulu

Partners: Arcada, Centria, Haaga-Helia, KAMK, Novia, OAMK, LAMK, Turun amk, SAMK ja TAMK

Project manager: Leif Östman

Partners: Arcada, Centria, Haaga-Helia, KAMK, Novia, OAMK, LAMK, Turun amk, SAMK ja TAMK


Homepage