UPP TURE - Utveckling av program för kompetensutv. som stöd för svenskspråkiga i besöksnäringen i södra och västra Finland

Utbildningsstyrelsen


Period: 12.8.2022 - 31.12.2025

Content: Inom projektet UPP TURE jobbar svenskspråkiga partners inom fria bildningen, andra stadiet och högskoleväsendet tillsammans med arbetslivsrepresentanter för att utveckla och pilotera kortkurser för att personer med kunskaper i svenska i och kring turism- och restaurangbranschen ska kunna erbjudas kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk. Genom att utveckla samarbete mellan utbildningsnivåer och tillsammans rekrytera studerande ämnar projektpartners svara på den coronapåverkade restaurangbranschens behov av arbetskraft, samtidigt som man önskar erbjuda nyfinländare, exempelvis personer från Ukraina, möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet. De svenska kustregionerna fungerar som pilotområden i projektet och kortkurserna ordnas således i Egentliga Finland och Österbotten, antingen med fysisk närvaro eller digitalt. Projektets innehåll och upplägg kan skalas och delas, även utanför Finland.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Utbildningsstyrelsen

Partners: Axxell Utbildning Ab, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Axxell Utbildning Ab, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland