Technobothnia Service Concepts (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.1.2017 - 26.1.2021

Content: Technobothnia Service Concepts grundläggande målsättning är att förstärka symbiosen mellan regionens näringsliv och utbildningssektor. Denna förstärkning åstadkoms genom att utveckla en plan för Technobothnia som en livskraftig innovations-, testnings- och piloteringsmiljö. Utvecklingen utgår i sin tur från näringslivets behov för och krav på en sådan.För att åstadkomma detta utförs en behovsinventering samt analys av enskilda intressenter, understött med informationstillfällen och workshops. Planen skapas på basen av denna kommunikation och informationsinhämtning. En virtuell samarbetsplattform byggs upp utgående från de behov som identifierats och svarar mot planen.Genom verksamheten i projektet skapas nya sätt att utföra samarbete mellan högskolor och företag. Fortsatt samarbete understöds också av en virtuell samarbetsplattform som skapas under projektet. Projektets centrala resultat är dock en plan för utveckling av Technobothnia till en välfungerande innovations-, testnings- och piloteringsmiljö.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola

Project manager: Shiva Sharma

Partners: Vasa Yrkeshögskola