TB-RAM CoE - Technobothnia Robotic Additive Manufacturing Center of Excellence

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 5.4.2019 - 30.8.2022

Content: Den additiva tillverkningen (AT; eng: Additive Manufacturing, AM), som ofta kallas för och likställs med 3D-printning är en teknik som kommer att ha stor betydelse inom många områden i framtiden. Detta är någonting som också regionens företag noterat och intresset för additiv tillverkning är stort hos dessa. Detsamma kan sägas också vara sant vad gäller regionens högskolor. Samtidigt är kompetensen inom AT inte speciellt utbredd inom regionen, utan den återfinns hos ett fåtal individer som dock kanske samtidigt besitter en väldigt djup kompetens. Det finns alltså ett behov i regionen inom både företag och högskolor att bredda och samtidigt fördjupa kompetensen inom AT. För att åstadkomma detta behöver en miljö kring AT byggas upp, utgående från vilken företagens personal samt högskolornas personal och studeranden kan bedriva kompetensutveckling. Miljön skall omfatta det allra mest avancerade inom AT för tillfället, i form av AT i vilken ”printern” placeras på en robotarm (Robotic Additive Manufacturing, RAM). Denna teknik möjliggör utskrifter av mycket större objekt än vad som är möjligt i ”vanlig” 3D-printning. Dessutom kan objekten printas på en yta av valfri geometri (exempelvis en cylinder), medan den traditionella 3D-printingen förutsätter att utskriften startar från en plan yta. Den miljö som byggs upp består av följande delar:- Lokaler och hårdvara.- Kompetens på internationell nivå kring RAM.- Koncept för extern service, i första hand i form av standardiserade demonstrationer av tekniken.Lokaler och hårdvara finns redan i form av och i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia. Projektet genomförs av samtliga tre aktörer i Technobothniasamarbetet (Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, samt yrkeshögskolan Novia). Preliminära tester av RAM har också redan utförts i Technobothnia. Projektets verksamhet kan därför sammanfattas som informationsinhämtning, teknisk utveckling, skapande av demo- och protokoncept, samt informationsspridning. Informationsinhämtningens syfte är att åstadkomma en bench-marking gentemot andra nationella och internationella initiativ inom RAM. Tekniken är visserligen relativt ny, men samtidigt är utvecklingen snabb. Den tekniska utvecklingen omfattar i första hand kompetensutveckling genom omfattande tester av tekniken, men också i viss mån integrering av nya komponenter i befintlig hårdvara. Demokoncepten tas fram för att på kort varsel kunna demonstrera tekniken för utomstående intressenter efter projektavslut. Protokoncepten är snarast av sekundärt intresse i projektets övergripande målsättning, men samtidigt vill vi möjliggöra framtida RAM-baserad prototillverkning för regionens företag i den omfattning behov finns, utgående från det faktum att denna typ av tjänster inte finns kommersiellt tillgängliga för närvarande. Informationsspridningen görs för att synliggöra teknikens, samt demomiljöns, möjligheter för i första hand regionens företag med målsättningen att detta leder till ökad innovativanvändning av dessa i dem. Informationsspridningen, i kombination med de demokoncept som tas fram, fyller då i praktiken funktionen av kompetensutveckling inom företag.Vid projektavslut finns en demomiljö för AT i Technobothnia, med specialinriktningen RAM. Demomiljön är tillgänglig för regionens företag, samt deltagande högskolor. Företagens behov kan tillgodoses genom framtagna koncept för demonstrationer och prototillverkning. Demomiljön kan också integreras i undervisningen. På detta sätt åstadkoms kompetensutveckling inom såväl företag som hos högskolornas personal och studeranden. Sett ur ett längre perspektiv utgör demomiljön därmed en mycket viktig del i den framtida regionala kompetensförsörjningen inom AT och RAM.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet

Project manager: John Dahlbacka

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet