Talko - transnationellt Leaderprojekt

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Landsbygd 2020 Svensk Osterbottniska Samfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.3.2019 - 18.2.2022

Content: TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO. I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. Varje delprojekt har ett eget fokusområde inom det övergripande temat "utveckling av den ideella sektorn". TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. Många föreningar är uppbyggda med föråldrade strukturer och rutiner kring intern och extern kommunikation. För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra kommer man i projektet att tillsammans med målgruppen jobba med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet. ProjektmålResultatet av projektet TALKO är ett stabilt föreningsliv som har ett starkt engagemang i samhället. Målet är att föreningar i våra projektområden ska uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.Genomförare: Centria-ammattikorkeakoulu Oy (projektägare)Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia (delgenomförare)Övriga delprojekt inom TALKO:TALKO Höga Kusten: Leader Höga Kusten (projektägare)TALKO Lappland: Leader Lappland 2020 (projektägare), Sorsele kommun (delgenomförare) och Sorsele United (delgenomförare)TALKO Polaris: Leader Polaris (projektägare)Partnernas roller och ansvarsområden i projektetFokusområden uppdelas enligt följande: o TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikationo TALKO Höga Kusten: Ungas delaktigheto TALKO Lappland: Trepartssamverkano TALKO Polaris: Den ideella sektorns status i samhället

Focus area: Konst

Campus: Jako

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Landsbygd 2020, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska Samfundet

Project owner: YH Novia

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu

Project manager: Malin Winberg

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu


Homepage