SternaCaspia

Svenska kulturfonden


Period: 20.4.2022 - 28.2.2023

Content: Projektet har två mål som relaterar till och kompletterar varandra: (a) att kvantifiera och jämföra dispersalen hos skräntärnor i olika regioner av Östersjön, (b) att utreda vilken effekt aktiva skyddsåtgärder har på har på skräntärnors dispersal. Detta är av vikt för att förstå artens populationsdynamik korrekt och vad effekten är av utfört skyddsarbete. I praktiken utreds detta genom att undersöka hur lokal habitatkvalitet, mätt på basen av kolonispecifikt predationstryck, ungproduktion samt utförda naturvårdsåtgärder, inverkar på dispersalbeteende hos skräntärnor och vidare på koloniers dynamik.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Patrik Byholm