STASIS - En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 8.11.2019 - 31.10.2022

Content: Stora arealer av kustnära marker på bägge sidor om Kvarken och Bottenviken utgörs av gamla havsbottnar. Dessa gamla marina sediment är mycket sulfidrika och har på grund av landhöjningen stigit upp ur havet. När sulfider exponeras för atmosfärens syre sker en oxidation med bl.a. svavelsyra som en reaktionsprodukt. Det surgjorda markvattnet lakar metaller ur markens mineraler, och det sura och metallrika dräneringsvattnet når så småningom vattendrag med negativa följder. I värsta fall fås en omfattande fiskdöd i påverkade vattendrag. Processen påskyndas av en sänkning av grundvattennivån genom dränering, eller då sulfidrika massor schaktas eller muddras och deponeras utan åtgärder för att förhindra oxidation. Vid stora infrastrukturbyggen schaktas stora volymer sulfidjord, och dessa bör tas om hand snabbt för att förhindra oxidation. För närvarande finns två sätt att hantera dessa massor. Antingen deponeras de snabbt i vattenmättat tillstånd eller så blandar man med tillräckligt med kalk för att neutralisera sulfidjordens totala försurningspotential. Båda alternativen är dyra och kapaciteten, speciellt för deponering, är begränsad. I projektet utvecklas metoder för att möjliggöra förbättrade lösningar vad gäller hantering av sulfidjord på plats, samt även mellanlagringsmöjligheter och förbättrade deponeringstekniker. Användningen av suspensioner av ultrafinkornig kalk för ytbehandling och/eller injicering kommer att jämföras med vedertagen mekanisk inblandning av grovkorniga kalkvarianter. Eftersom problemställningen är densamma på den finska och svenska sidan finns det goda förutsättningar att sammanföra dessa kompletterande och nödvändiga kompetenser och erfarenheter. På så sätt kan vi vidareutveckla våra kompetenser med gemensam bas, utveckla gemensamma system för skydd av kustnära vattendrag och sprida projektets resultat till branschaktörer i målgruppen. En mycket viktig del av projektverksamheten utgörs därför av den tvåvägsdialog med målgruppen som upprätthålls under hela projekttiden med hjälp av möten, seminarier och workshops i både Finland och Sverige.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Project owner: Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet

Project manager: Eva Högfors-Rönnholm

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet


Homepage