Stannare - för hållbar utveckling på landsbygden -STRATEGI

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 16.8.2021 - 31.12.2022

Content: Projektet undersöker landsbygdsorters kapacitet att hantera externa utmaningar. Utgångspunkten är att hållbar utveckling ärberoende av faktorer som tillit, kulturell sammanhållning, entreprenörskapsanda och myndighetsorganisationernas funktion.Genom att fokusera på stannarnas perspektiv, dvs. personer som tagit beslutet att stanna på landsbygden i olika tidsepokerunder efterkrigstiden, kan de faktorer som är avgörande för landsbygdsorters hållbara utveckling i den finlandssvenskaverkligheten belysas. Projektet undersöker dels direkt de rurala stannarna, dels den roll myndigheter och andra organisationerhaft för utvecklingen. På basen av de faktorer projektet tar fram genomför projektet en utvecklingsinsats i tre kommuner där enlokal och regional utvecklingsstrategi tas fram. Projektet konstruerar en läroprocess för lokala och regionala organisationer ochresultaten blir av relevans också för de nationella och övernationella nivåerna.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stifttelse, Svenska Österbottens Kulturfond, Svenska kulturfonden

Partners: Åbo Akademi, Migrationsinstitutet

Project manager: Ida Haapamäki

Partners: Åbo Akademi, Migrationsinstitutet