St. Olav Waterway - (Central Baltic)

Egentliga Finlands forbund Interreg Central Baltic


Period: 14.12.2016 - 26.3.2021

Content: Målsättningen med projektet St Olav Waterway är att skapa en ny rutt, en S:t Olavsled, från Åbo genom skärgården och Åland till Hudiskvall, som skall bindas samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge. Denna nya led skulle bli den första pilgrimsleden som också kan dras över vatten, den skulle därför vara unik i världen. Ett av projektets huvudmål är att öka besökarnas antal under lågsäsong d.v.s. från april-juni och augusti-oktober.Projektet startade 1.9.2016 och vandringsleden skall vara skyltad och klar senast 31.8.2019 då projekttiden tar slut.Utgångspunkten är att lederna märks ut längs befintliga rutter och till största delen redan befintlig service paketeras och anpassas för denna målgrupp. Nya rutter sjövägen för grupper planeras, bl.a. mellan Kökar och Sottunga. Attraktionerna paketeras och marknadsförs, med målet att locka nya besökare från närområden och Europa.Under projektets gång ansöks våren 2017 om certifiering av rutten så att den blir en del av Culture Route of the European Council.Åbo Akademi/CLL är den koordinerande parten och de 7 medparterna är Pargas stad, YH Novia, föreningen Franciscus på Kökar, Sottunga kommun, Pilgrimstid i Sverige, Östhammar och Söderhamns kommuner.Novias uppgifter inom projektet är bl.a. att tillsammans med studerande testvandra rutten, utföra olika undersökningar, arrangera work shops, benchmarka övriga europeiska vandringsleders digitala lösningar, utreda ledens tillgänglighet och arrangera projektets slutseminarium.Hela projektets godkända totalsumma är 1.522.132,90 e och 75 % av detta utgörs av stöd från Central Baltic. Åländska parter har fått medfinansiering från Ålands landskapsregering och de finländska parterna har fått stöd från Egentliga Finlands förbund.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Åbo

Financers: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Project owner: Åbo Akademi

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Anna Karin Abrahamsson

Partners: Åbo Akademi


Homepage