SOTE-PEDA 24/7 - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 18.4.2018 - 1.2.2021

Content: Hanke toteutetaan 22 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston muodostaman konsortion yhteistyönä. Koordinaattorina toimii Laurea AMK. Lisäksi hankkeella on laaja yhteistyöverkosto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ODA-hanke, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus), Suomen Tele ja ehealth Seura. Yhteistyötä tehdään tiiviisti jo rahoituksen saaneen eAMK-hankkeen kanssa.SOTE-PEDA 24/7-hankkeessa kehitetään sote-alan korkeakoulutukseen tulevaisuuden digi-sote e-osaamisen määrittely ja luodaan kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä. Hanke vastaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Lisäksi SOTE-PEDA 24/7 –hankkeen tavoitteena on:• Vahvistaa eri alojen opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisten monialaista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa sekä yhteiskehittämisessä.• Luoda digitaalinen living lab oppimisympäristö joka toimii 24/7 -periaatteella hyödyntäen eAmk hankkeen luomia pohjaratkaisuja, Kanta-palveluissa olevaa verkkokoulua sekä avoimia virtuaaliympäristöjä. Näin mahdollistetaan yhteisten monialaisten opintojaksojen tuottaminen joustavalla nano-oppimisen mallilla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, huomioiden osallistujien osaamistasot niin, että he saavuttavat oman EQF -tasonsa mukaista oppimista.• Tuottaa helposti käytäntöön sovellettavia pedagogisia malleja ja sisältöjä monialaisen digi-sote-osaamisen vahvistamiseksi nano-oppimisen ideologian mukaisesti.• Muodostaa tulosten levittämiseksi ja juurruttamiseksi tutor-opettajien verkostoja.• Määritellä sote-digi-osaaminen ja digitalisoituvan sote-järjestelmän johtamis- ja kehittämisosaaminen perustuen olemassa oleviin määritelmiin sekä peilaten asiantuntijoiden tulevaisuuden visioihin, ja käydä tarvittavia neuvotteluja korkeakoulujen eri koulutuksien opetussuunnitelmista vastaavien asiantuntijoiden kanssa, jotta SOTE-PEDA 24/7:ssä tuotetut osaamiskuvaukset vaikuttavat eri alojen opetussuunnitelmiin.• Luoda sote-digi ja sote-digi -palvelujen johtamis- ja kehittämisosaamisen osaamismerkkijärjestelmä niin opiskelijoille, opettajille, kuin työelämän edustajille yhteistyössä tarvittavien toimijoiden kanssa hyödyntäen eAmk:n tuottaman ja jo aikaisemmin olemassa olevien osaamismerkkijärjestelmien ominaisuuksia.• Luoda monialaisen oppimisen ja kehittämisen yhteisö, joka on aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tällä vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien työelämä- ja yrittäjävalmiuksia esimerkiksi nopeiden kokeilujen avulla huomioiden kansalaisten saaman palveluneuvonnan ja -ohjauksen merkitys ja palveluprosessien muuttuminen sekä digitaalisen transformaation muovaamat uudenlaiset eettiset toimintamallit sote-ekosysteemeissä.Hemsida: http://sotepeda247.fi/RESULTAT:Slutseminarium: 6.10.2020 klo 9–15, på ZoomProjektets resultatrapport: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352815/Laurea%20erillisjulkaisu_Vahvista%20SoteDigi-osaamistasi%20247.pdf?sequence=5&isAllowed=yParter:Laurea-ammattikorkeakoulu OyDiakonia-ammattikorkeakoulu OyHaaga-Helia ammattikorkeakoulu OyHämeen ammattikorkeakoulu OyItä-Suomen yliopistoJyväskylän Ammattikorkeakoulu OyKaakkois-Suomen ammattikorkeakouluKajaanin Ammattikorkeakoulu OyKarelia ammattikorkeakoulu OyLahden ammattikorkeakoulu OyLapin ammattikorkeakoulu OyMetropolia ammattikorkeakoulu OyOulun ammattikorkeakoulu OySaimaan ammattikorkeakoulu OySatakunnan ammattikorkeakoulu OySavonia-ammattikorkeakoulu OySeinäjoen ammattikorkeakoulu OySuomen Humanistinen ammattikorkeakoulu OyTampereen ammattikorkeakoulu OyTampereen teknillinen yliopistoTurun ammattikorkeakoulu OyOy Vaasan ammattikorkeakoulu– Vasa yrkeshögskola AbYrkeshögskolan Arcada AbYrkeshögskolan Novia

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet

Project owner: Laurea

Partners: Laurea Amk, Metropolia, Lapin ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, JAMK, Savonia, Diakonia, HAMK, Itä-Suomen Yliopisto, KAMK, Karelia, Lahden AMK, Oulun AMK

Project manager: Sirkku Säätelä

Partners: Laurea Amk, Metropolia, Lapin ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, JAMK, Savonia, Diakonia, HAMK, Itä-Suomen Yliopisto, KAMK, Karelia, Lahden AMK, Oulun AMK


Homepage