Ravinne- ja energiatehokas maatila II - Fånggrödor

Jord och skogsbruksministeriet


Period: 9.3.2017 - 8.6.2018

Content: Projektets övergripande syfte är att förbättra närings- och energieffektivitet i lantbruket. Alla finska högskolor med agrolog utbildning samarbetar och fokuserar på olika område som berör användning av näring samt energi på gårdar. I aktiviteter ingår bla. odlingsförsök, energimätningar, beräkning av näringsbalanser, informationsspridning. Projektets aktiviteter är så mycket som möjligt integrerade i skolornas utbildningsverksamhet. YH NOVIAs enhet i Raseborg förverkligar odlingsförsök med fånggrödor samt fortsätter med planering av våtmark i samarbete med Västankvarn gård i Ingå. En fånggröda minskar förlusterna av växtnäringsämnen och hindrar erosionen av jord. På sikt förbättras markstrukturen och mullhalten ökar. Högre markbördighet resulterar i högre skördar. Fånggrödan skall medge en tillräckligt omfattande biomassaproduktion, dock utan att konkurrensen med stråsäden skall resultera i en lägre kärnskörd. Tio olika fånggrödor (arter och artblandningar) som etablerats tillsammans med korn förevisas i form av demonstrationsrutor på Västankvarn gårds område. Korn med insådd av tio arter respektive artblandningar odlas i form av storrutor (två upprepningar). Försöksfrågor är följande:Hur mycket biomassa bildar olika fånggrödor a) i spannmålsgrödan? b) i anslutning till grödans skörd fram till senhösten? Betingar vissa insådda fånggrödor en skördeminskning i spannmål? För försöken ansvarar AFD Paul Riesinger, lärare i växtodling.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Jord- och skogsbruksministeriet, -

Project owner: Hamk

Partners: Hamk

Project manager: Veronika Bäckman

Partners: Hamk