ProPRECIKEM - Produktiv hållbar odling med PRECIKEM-metoden

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU NTM


Period: 12.8.2019 - 24.3.2023

Content: De sura sulfatjordarnas betydelse som bakomliggande orsak till en allvarlig
försämring av vattendragens välmående är numera välkänd. En klimatförändring
förväntas för Finlands del orsaka mera extrema väderleksförhållanden, med
intensivare torka på sommaren och mera nederbörd/avrinning på vintern. Detta
har potential att ytterligare förstärka de sura sulfatjordarnas negativa
effekter. En kombination bestående av en reglerbrunn för att styra
grundvattennivån i ett odlingsfält, underbevattning för att kompensera för
avdunstning under torra somrar och PRECIKEM-behandling för att motverka
försurningen som är oundviklig under torrperioder, kan vara en nyckel till ett
framgångsrikt jordbruk i det framtida klimatet.

Målet med tidigare PRECIKEM-projekt har varit att utveckla riktade kemiska
metoder som bidrar till att de sura sulfatjordarna fortsättningsvis kan
användas av odlare för livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt.
I ProPRECIKEM-projektet tas ytterligare steg för att föra PRECIKEM-metoden ut i
praktisk användning. Genom en teknikutveckling vad gäller dosering och
pumpning, och genom försök i fält som dräneras och odlas i praktiken, görs
behandlingsmetoden tekniskt och praktiskt tillgänglig för jordbruket. Hittills
har fokus legat på dräneringsvattnets kvalitet, men inom ProPRECIKEM kommer
också utvärderingar av påverkan på odlingsväxten göras i liten skala på
försöksfältet på Risöfladan.

Till målgruppen hör jordbrukare, och målet är att ha en utprovad teknik klar
att tas i bruk. Rådgivningsorganisationer och andra utbildare skall få
tillräcklig information för att kunna informera om PRECIKEM-tekniken och dess
gynnsamma påverkan på mark, vatten och odlingsväxt. Myndigheter kommer att
informeras med målet att metoden kan omfattas av miljöstöd för underbevattning
med surhetsreglering i form av PRECIKEM-teknik för sura sulfatjordar.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , NTM

Project owner: Novia

Project manager: Sten Engblom

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten, Åbo Akademi


Homepage