ProPRECIKEM - Produktiv hållbar odling med PRECIKEM-metoden

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU NTM


Period: 12.8.2019 - 24.3.2023

Content: De sura sulfatjordarnas betydelse som bakomliggande orsak till en allvarlig försämring av vattendragens välmående är numera välkänd. En klimatförändring förväntas för Finlands del orsaka mera extrema väderleksförhållanden, med intensivare torka på sommaren och mera nederbörd/avrinning på vintern. Detta har potential att ytterligare förstärka de sura sulfatjordarnas negativa effekter. En kombination bestående av en reglerbrunn för att styra grundvattennivån i ett odlingsfält, underbevattning för att kompensera för avdunstning under torra somrar och PRECIKEM-behandling för att motverka försurningen som är oundviklig under torrperioder, kan vara en nyckel till ett framgångsrikt jordbruk i det framtida klimatet.Målet med tidigare PRECIKEM-projekt har varit att utveckla riktade kemiska metoder som bidrar till att de sura sulfatjordarna fortsättningsvis kan användas av odlare för livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt. I ProPRECIKEM-projektet tas ytterligare steg för att föra PRECIKEM-metoden ut i praktisk användning. Genom en teknikutveckling vad gäller dosering och pumpning, och genom försök i fält som dräneras och odlas i praktiken, görs behandlingsmetoden tekniskt och praktiskt tillgänglig för jordbruket. Hittills har fokus legat på dräneringsvattnets kvalitet, men inom ProPRECIKEM kommer också utvärderingar av påverkan på odlingsväxten göras i liten skala på försöksfältet på Risöfladan.Till målgruppen hör jordbrukare, och målet är att ha en utprovad teknik klar att tas i bruk. Rådgivningsorganisationer och andra utbildare skall få tillräcklig information för att kunna informera om PRECIKEM-tekniken och dess gynnsamma påverkan på mark, vatten och odlingsväxt. Myndigheter kommer att informeras med målet att metoden kan omfattas av miljöstöd för underbevattning med surhetsreglering i form av PRECIKEM-teknik för sura sulfatjordar.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , NTM

Project owner: Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten, Åbo Akademi

Project manager: Sten Engblom

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten, Åbo Akademi


Homepage